Test1 | Bất phương trình bậc 1

$a.x+b<c\Leftrightarrow$

 • A. $a.x<c-b$
 • B. $a.x<c+b$

$a.x-b<-c\Leftrightarrow$

 • A. $a.x<c-b$
 • B. $a.x<-c+b$

$b<c-x\Leftrightarrow$

 • A. $x+b<c$
 • B. $x<c-b$

$2x<4\Leftrightarrow$

 • A. $x<\frac{4}{2}$
 • B. $x<\frac{2}{4}$
 • C. $x<2$

$-2x<4\Leftrightarrow$

 • A. $x<\frac{4}{-2}$
 • B. $x<\frac{-2}{4}$
 • C. $x<2$
 • D. $x>\frac{4}{-2}$
 • E. $x>-2$

$-4x<-2\Leftrightarrow$

 • A. $x<\frac{-4}{-2}$
 • B. $x<\frac{-2}{-4}$
 • C. $x<2$
 • D. $x>\frac{-2}{-4}$
 • E. $x>\frac{1}{2}$

$-4x<-4\Leftrightarrow$

 • A. $x<\frac{-4}{-4}$
 • B. $x>\frac{-4}{-4}$
 • C. $x>-1$
 • D. $x<-1$
 • E. $x>1$

$0x<3\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x<0$
 • C. $x>0$
 • D. $x=0$

$0x<0\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x<0$
 • C. $x>0$
 • D. $x=0$
 • E. $x\in\emptyset$

$0x\leq 0\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x<0$
 • C. $x>0$
 • D. $x=0$
 • E. $x\in\emptyset$

$0x< -2\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x<0$
 • C. $x>0$
 • D. $x=0$
 • E. $x\in\emptyset$

$0x> -2\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x<0$
 • C. $x>0$
 • D. $x=0$
 • E. $x\in\emptyset$

$0x> 3\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x<0$
 • C. $x>0$
 • D. $x=0$
 • E. $x\in\emptyset $

$\frac{x}{2}<3\Leftrightarrow$

 • A. $x<3.2$
 • B. $x<\frac{3}{2}$

$\frac{x}{-2}<3\Leftrightarrow$

 • A. $x<3.(-2)$
 • B. $x>3.(-2)$
 • C. $x>-6$

$\frac{x}{2}<\frac{x}{-3}\Leftrightarrow$

 • A. $x<\frac{x}{-3}.2$
 • B. $x<\frac{2x}{-3}$
 • C. $x.(-3)<2x$
 • D. $x-3<2x$
 • E. $-3x>2x$

$\frac{x}{2}<\frac{2}{x}\Leftrightarrow$

 • A. $x^2<4$
 • B. $x^2>4$
 • C. $x^2<1$

$2x+3<4x+5\Leftrightarrow$

 • A. $-2<2x$
 • B. $-2x<2$
 • C. $-1<x$
 • D. $-1>x$

$2x+3<\frac{3}{2}x+5\Leftrightarrow$

 • A. $\frac{1}{2}x<2$
 • B. $\frac{-1}{2}x<2$

$1-x<x-5\Leftrightarrow$

 • A. $x>-2$
 • B. $-2<x$
 • C. $2>x$
 • D. $2<x$