Test1 | Đồng biến, nghịch biến

Nếu $f(x)$ đồng biến thì:

  • A. $ f(2) > f(3) $
  • B. $ f(3) < f(4)$

Nếu $ g(x) $ nghịch biến thì

  • A. $ g(1) < g(2) $
  • B. $ g(-1) > g(2) $

Cho $f(x)$ đồng biến thì ta có

  • A. $f'(x) > 0$
  • B. $f'(x)=0$

Cho $ g(x) $ nghịch biến thì ta có

  • A. $ g(x) < 0$
  • B. $ g'(x) < 0$

Có số $x$ nào ở giữa 2 và 5 để $\displaystyle f'(x)= \frac{ f(2) – f(5) }{ 2-5 } $ không?

  • A. có
  • B. không