Test1 | Dữ liệu và thống kê

Thống kê là:

A. nghệ thuật

B. khoa học

Thống kê gồm có:

A. thu thập dữ liệu

B. phân tích dữ liệu

C. trình bày dữ liệu

D. diễn giải dữ liệu

Khóa họcGiáLượt muaChi phí
A1095
B20410
C30215

Qua bảng trên, các phần tử là:

A. (A,B,C)

B. (10,20,30)

C. (10,9,5)

Khóa họcGiáLượt muaChi phí
A1095
B20410
C30215

Qua bảng trên, quan sát phần tử B thu được dữ liệu:

A. (A,B,C)

B. (10,20,30)

C. (20,4,10)

Khóa họcGiáLượt muaChi phí
A1095
B20410
C30215

Qua bảng trên, các biến là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

D. khóa học

E. (A,B,C)

Khóa họcGiáLượt muaChi phí
A1095
B20410
C30215

Qua bảng trên, số biến quan sát là:

A. 2

B. 3

C. 1

Khóa họcGiáLượt muaChi phíPhân loại
A1095sức khỏe
B20410học tập
C30215tài chính

Qua bảng trên, biến dùng thang đo danh nghĩa là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

D. phân loại

Khóa họcGiáLượt muaChi phíPhân loạiĐánh giá
A1095sức khỏe1*
B20410học tập2*
C30215tài chính3*

Qua bảng trên, biến dùng thang đo thứ tự là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

D. phân loại

E. đánh giá

Khóa họcGiáLượt muaChi phíPhân loạiĐánh giá
A1095sức khỏetốt
B20410học tậpxuất sắc
C30215tài chínhkém

Qua bảng trên, biến dùng thang đo thứ tự là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

D. phân loại

E. đánh giá

Khóa họcGiáLượt muaChi phíPhân loạiĐánh giá
A1095sức khỏetốt
B20410học tậpxuất sắc
C30215tài chínhkém

Qua bảng trên, biến dùng thang đo khoảng là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

D. phân loại

E. đánh giá

Khóa họcGiáLượt muaChi phí
A109<1
B2041-5
C302>5

Qua bảng trên, biến dùng thang đo tỉ lệ là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

Khóa họcGiáLượt muaChi phíPhân loạiĐánh giá
A1095sức khỏe1*
B20410học tập2*
C30215tài chính3*

Qua bảng trên, biến phân loại là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

D. phân loại

E. đánh giá

Khóa họcGiáLượt muaChi phíPhân loạiĐánh giá
A1095sức khỏe1*
B20410học tập2*
C30215tài chính3*

Qua bảng trên, biến định lượng là:

A. giá

B. lượt mua

C. chi phí

D. phân loại

E. đánh giá

Khóa họcGiáLượt mua
2020202120202021
A10121010
B152054
C203034

Bảng trên là:

A. dữ liệu cắt ngang

B. chuỗi thời gian

Khóa họcGiáLượt mua
A109
B204
C302

Bảng dữ liệu năm 2019 trên là:

A. dữ liệu cắt ngang

B. chuỗi thời gian

Số người vượt đèn đỏ trong ngày là dữ liệu:

A. rời rạc

B. liên tục

Lượng nước tiêu dùng trong ngày là dữ liệu:

A. rời rạc

B. liên tục

Thống kê mô tả là:

A. tóm tắt dữ liệu

B. thu thập dữ liệu thô

C. tạo bảng, đồ thị

Dân số là:

A. nhóm nhỏ các phần tử

B. nhóm lớn các phần tử (gần như tất cả)

Mẫu là:

A. nhóm nhỏ các phần tử

B. nhóm lớn các phần tử (gần như tất cả)

C. nhóm nhỏ các phần tử trong dân số

D. 1 phần tử cụ thể

Toàn bộ số bóng đèn sản xuất trong năm là:

A. dân số

B. mẫu

200 bóng đèn trong những bóng đèn sản xuất trong năm nay là:

A. dân số

B. mẫu

Khai thác dữ liệu là:

A. ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu lớn

B. tạo ra và lưu trữ cơ sở dữ liệu lớn

Để đánh giá độ tin cậy của mô hình, ta chia dữ liệu mẫu thành:

A. 3 phần

B. 2 phần

B. 2 phần: huần luyện và thử nghiệm

Nếu dữ liệu huấn luyện dự đoán chính xác giá trị trong dữ liệu thử nghiệm thì mô hình là:

A. đáng tin cậy.

B. cần thử nghiệm thêm

Các sai lầm trong thống kê là:

A. lấy mẫu

B. phân tích

C. tóm tắt

D. diễn giải

Trong bảng trên:

A. có bao nhiêu phần tử?

B. Có bao nhiêu biến?

C. Biến nào là phân loại, định lượng?

D. Các biến dùng thang đo nào?

A. có 10 phần tử

B. Có 5 biến

C. Biến nào phân loại: size, fuel

Định lượng: cylinders, city MPG, Highway MPG

D. Thang đo của các biến là:

Danh nghĩa: fuel

Thứ tự: size

Khoảng: cylinders, city MPG, Highway MPG

 

Các câu hỏi sau đây cung cấp dữ liệu phân loại hay định lượng?
A. Bạn đã ở khách sạn bao nhiêu đêm trong 12 tháng qua?
B. Bạn mua sách ở đâu? Ba lựa chọn đã được liệt kê: Hiệu sách, Internet và Câu lạc bộ sách.
C. Bạn có sở hữu hoặc thuê một chiếc xe sang trọng? (Có hay không)
D. Bạn bao nhiêu tuổi?
E. Đối với những chuyến đi nước ngoài trong 3 năm qua, điểm đến của bạn là gì? 7 điểm đến quốc tế đã được liệt kê.

Cung cấp dữ liệu phân loại: B, C, E

Cung cấp dữ liệu định lượng: A, D

Biểu đồ trên thể hiện chi tiêu liên bang qua các năm. Dữ liệu mang tính định lượng hay phân loại, là chuỗi thời gian hay dữ liệu cắt ngang?

Dữ liệu mang tính định lượng , là chuỗi thời gian.