Test1 | Khái niệm phân số

Đọc thành tiếng các phân số

 • A. $\frac{1}{2}$
 • B. $\frac{2}{2}$
 • C. $\frac{3}{2}$
 • D. $\frac{0}{2}$

A. một phần hai

B. hai phần hai

C. ba phần hai

D. không phần hai

Trong phân số $\frac{2}{5}$, số 2 là phần

 • A. tử số
 • B. mẫu số

Trong phân số $\frac{2}{5}$, số 5 là phần

 • A. tử số
 • B. mẫu số

Viết các phép chia sau đây thành dạng phân số

 • A. $1:2=$
 • B. $4:3=$
 • C. $5:5=$
 • D. $0:9=$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{5}{5}$

D. $\frac{0}{9}$

Viết các số tự nhiên sau đây thành dạng phân số

 • A. $3=$
 • B. $4=$
 • C. $50=$
 • D. $1=$
 • E. $0=$

A. $\frac{3}{1}$

B. $\frac{4}{1}$

C. $\frac{50}{1}$

D. $\frac{1}{1}$

E. $\frac{0}{1}$

Viết số 1 thành các dạng phân số khác nhau

 • A. $1=\frac{…}{5}$
 • B. $1=\frac{…}{4}$
 • C. $1=\frac{6}{…}$
 • D. $1=\frac{1}{…}$

A. $1=\frac{5}{5}$

B. $1=\frac{4}{4}$

C. $1=\frac{6}{6}$

D. $1=\frac{1}{1}$

Viết số 0 thành các dạng phân số khác nhau

 • A. $0=\frac{…}{5}$
 • B. $0=\frac{…}{4}$
 • C. $0=\frac{…}{1}$

A. $0=\frac{0}{5}$

B. $0=\frac{0}{4}$

C. $0=\frac{0}{1}$

Viết $1=\frac{0}{0}$ là

 • A. sai
 • B. đúng

A. sai

Vì trong phân số, mẫu số phải luôn khác 0.

Viết $1=\frac{1}{1}$ là

 • A. sai
 • B. đúng

Viết $0=\frac{0}{0}$ là

 • A. sai
 • B. đúng

A. sai

Vì trong phân số, mẫu số phải luôn khác 0.

Viết $0=\frac{5}{0}$ là

 • A. sai
 • B. đúng

A. sai

Vì trong phân số, mẫu số phải luôn khác 0.

Viết $0=\frac{0}{5}$ là

 • A. sai
 • B. đúng