Test1 | Mệnh đề

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Vậy mua 7m vải thì tốn bao nhiêu tiền?

5m vải giá 80 000 đồng nên 1m vải có giá là: 80 000:5 = 16 000 đồng.

Số tiền để mua 7m vải là: $16 000\times 7=102 000$ đồng.