Test10 | Dùng hỗn số để đổi đơn vị đo khối lượng

2 kg = … g

2 kg = 2000 g

2 g = … kg

2 g = $\frac{2}{1000}$ kg

3 kg 5 g = … g

3 kg 5 g = 3000 g + 5 g = 3005 g

3 kg 5 g = … kg

3 kg 5 g = $3\frac{5}{1000}$ kg

1 tấn = … kg

1 tấn = 1000 kg

1 tấn 100 kg = … kg

1 tấn 100 kg = 1100 kg

2 tấn 100 kg = … tấn

2 tấn 100 kg = $2\frac{100}{1000}$ tấn

1 tạ = … kg

1 tạ = 100 kg

2 kg = … tạ

2 kg = $\frac{2}{100}$ tạ

3 tấn 2 tạ = … kg

3 tấn 2 tạ = 3000 kg + 200 kg = 3200 kg

3 tấn 2 tạ = … tấn

3 tấn 2 tạ = $3\frac{2}{100}$ tấn

3 tấn 2 kg = … tạ

3 tấn 2 kg = 30 tạ + $\frac{2}{100}$ tạ = $30\frac{2}{100}$ tạ