Test11 | Dùng hỗn số để đổi đơn vị đo thời gian

1 giờ = … phút

1 giờ = 60 phút

2 giờ = … phút

2 giờ = $60\times 2$ phút = 120 phút

1 phút = … giờ

1 phút = $\frac{1}{60}$ giờ

3 phút = … giờ

3 phút = $\frac{3}{60}$ giờ

2 giờ 3 phút = … giờ

2 giờ 3 phút = $2\frac{3}{60}$ giờ

2 giờ 3 phút = … phút

2 giờ 3 phút = $60\times 2$ phút + 3 phút = 123 phút

1 phút = … giây

1 phút = 60 giây

2 giây = … phút

2 giây = $\frac{2}{60}$ phút

1 giờ = … giây

1 giờ = 60 phút = $60\times 60$ giây = 3600 giây

1 giây = … giờ

1 giây = $\frac{1}{3600}$ giờ

2 giờ 6 phút 30 giây = … giây

2 giờ 6 phút 30 giây = $3600\times 2$ giây + $60\times 6$ giây + 30 giây = (7200 + 360 + 30) giây = 7590 giây

2 giờ 30 giây = … giờ

2 giờ 30 giây = $2\frac{30}{3600}$ giờ

2 giờ 30 giây = … phút

2 giờ 30 giây = $60\times 2$ phút + $\frac{30}{60}$ phút = $120\frac{30}{60}$ phút