Test11 | Hàm lũy thừa

Cho $f(x)=x^4$. Ta có $f(2)=$

 • A. $2^4$
 • B. 16

Cho $f(x)=x^4$. Ta có $f(-2)=$

 • A. $(-2)^4$
 • B. 16
 • C. -16

Cho $f(x)=x^4$. Ta có $f(200)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. gần bằng 0

Cho $f(x)=x^4$. Ta có $f(-200)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. gần bằng 0

Cho $f(x)=x^4$. Ta có $f(0,1)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. gần bằng 0

Cho $f(x)=x^8$. Ta có $f(8)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. gần bằng 0

Cho $f(x)=x^8$. Ta có $f(-8)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. gần bằng 0

$\left ( x^4 \right )’=$

 • A. $4x^3$
 • B. $4x^4$

$\left ( x^5 \right )’=$

 • A. $4x^3$
 • B. $5x^4$

$\left ( x^5+x^4 \right )’=$

 • A. $4x^3$
 • B. $5x^4$
 • C. $5x^4+4x^3$

$\left ( 3x^5 \right )’=$

 • A. $4x^3$
 • B. $5x^4$
 • C. $3.5x^4$
 • D. $15x^4$

$\left ( 3x^5 +2x^3\right )’=$

 • A. $15x^4+6x^2$
 • B. $5x^4$
 • C. $3.5x^4$
 • D. $15x^4$

$(x)’=$

 • A. $x$
 • B. 1
 • C. 0

$(2x)’=$

 • A. $x$
 • B. 1
 • C. 0
 • D. 2.1
 • E. 2

$(3)’=$

 • A. $x$
 • B. 1
 • C. 0

$(0)’=$

 • A. $x$
 • B. 1
 • C. 0

$(2x+1)’=$

 • A. $2x$
 • B. 2
 • C. 3

$\left ( (x^2+1)^3\right )’=$

 • A. $3(x^2+1)^2$
 • B. $3(x^2+1)^2.(x^2+1)’$
 • C. $3(x^2+1)^2.2x$
 • D. $6x(x^2+1)^2$

Đạo hàm của $f(x)=x^5$ luôn dương khi

 • A. $x$ dương
 • B. $x$ âm
 • C. $x$ khác 0

Đạo hàm của $f(x)=x^6$ luôn dương khi

 • A. $x$ dương
 • B. $x$ âm
 • C. $x$ khác 0

$\left ( x^{-3} \right )’=$

 • A. $-3x^{-4}$
 • B. $-3x^{-2}$

$\left ( x^{-1} \right )’=$

 • A. $-1.x^{-1}$
 • B. $-1x^{-2}$
 • C. $-x^{-2}$

$\left ( x^{-4} \right )’=$

 • A. $-4.x^{-3}$
 • B. $-4x^{-5}$
 • C. $\frac{-4}{x^5}$

Đạo hàm của $f(x)=x^{-5}$ là $f'(x)=-5x^{-6}$ luôn âm khi

 • A. $x$ dương
 • B. $x$ âm
 • C. $x$ khác 0

Đạo hàm của $f(x)=x^{-8}$ là $f'(x)=-8x^{-9}$ luôn dương khi

 • A. $x$ dương
 • B. $x$ âm
 • C. $x$ khác 0

Đạo hàm của $f(x)=x^{-8}$ là $f'(x)=-8x^{-9}$ luôn âm khi

 • A. $x$ dương
 • B. $x$ âm
 • C. $x$ khác 0

Đồ thị của hàm $f(x)=x$ là

 • A.
 • B.

Đồ thị của hàm $f(x)=x^4$ là

 • A.
 • B.

Đồ thị của hàm $f(x)=x^7$ là

 • A.
 • B.
 • C.

Đồ thị của hàm $f(x)=x^{-4}$ là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Đồ thị của hàm $f(x)=x^{-5}$ là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.