Test12 | Logarit

$\log_2 2^4=$

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 8
 • D. 16

Nếu có $2^5=a$ thì

 • A. $\log_2 a=5$
 • B. $\log_a 2=5$

$\log_2 8=$

 • A. $\log_2 (2^3)$
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 16

$\log_2 2=$

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2

$\log_2 1=$

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 0
 • D. 2

$\log_2 0=$

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 0
 • D. ko tính được

D

Vì nếu $\log_2 0=x$ thì $2^x=0$ -> vô lý.

$\log_1 3=$

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 0
 • D. ko tính được

D

Vì nếu $\log_1 3=x$ thì $1^x=3$ -> vô lý.

$\log_2 (-8)=$

 • A. 1
 • B. 2
 • C. -3
 • D. ko tính được
 • E. -4

D

Vì nếu $\log_2 (-8)=x$ thì $2^x=-8$ -> vô lý.

Công thức $a^{\log_a b}=b$ là

 • A. đúng
 • B. sai

$\log_2 x + \log_2 y=\log_2 (x.y)$

 • A. đúng
 • B. sai
 • C. chỉ đúng khi $x,y$ dương

$\log_3 (b.c)=\log_3 |b| + \log_3 |c|$

 • A. đúng
 • B. sai
 • C. chỉ đúng khi $b,c$ âm

$\log_5 \frac{b}{c}=\log_5 b – \log_5 c$

 • A. đúng
 • B. sai
 • C. chỉ đúng khi $b,c$ dương

$\log_5 \frac{b}{c}=\log_5 |b| – \log_5 |c|$

 • A. đúng
 • B. sai
 • C. chỉ đúng khi $b,c$ dương

Biểu thức $\log_3 \frac{1}{4}= -\log_3 4$ là

 • A. đúng
 • B. sai

Biểu thức $\log_a b^x=x.\log_a b$ là

 • A. đúng
 • B. sai
 • C. đúng khi $b$ dương

Biểu thức $\log_a b^x=x.\log_a |b|$ là

 • A. đúng
 • B. sai
 • C. đúng khi $b$ âm

Biểu thức $\log_a \sqrt[n]{x}=\log_{(a^n)}x=\frac{1}{n}\log_a x$ là

 • A. đúng
 • B. sai

$\log_a b =$

 • A. $\frac{\log_c b}{\log_c a}$
 • B. $\frac{\log_2 b}{\log_2 a}$
 • C. $\frac{\log_1 b}{\log_1 a}$
 • D. $\frac{1}{\log_b a}$

$\log a =$

 • A. $\log_{10}a$
 • B. $\lg a$
 • C. $\log_2 a$

$\ln a =$

 • A. $\log_{10}a$
 • B. $\lg a$
 • C. $\log_2 a$
 • D. $\log_e a$
 • E. $\log_{\pi} a$

$e\approx $

 • A. 2,7
 • B. 3
 • C. 2
 • D. $\sqrt{2}$

$\log_2 3$ là số

 • A. âm
 • B. dương

$\log_2 1,6$ là số

 • A. âm
 • B. dương

$\log_{0,3} 6$ là số

 • A. âm
 • B. dương

$\log_{0,3} 0,1$ là số

 • A. âm
 • B. dương