Test12 | Toán đố

3 đoạn nhỏ dài 12 km. Vậy 1 đoạn nhỏ dài: 12:3 = 4 km

AB gồm 10 đoạn nhỏ. Vậy độ dài của AB là: $4\times 10=40$ km

Mảnh đất màu xanh nhạt có dạng hình chữ nhật với:

 • chiều rộng là: 10 m $\times 4$ = 40 m
 • chiều dài là: 10 m $\times 5$ = 50 m

Diện tích mảnh đất là: $40\times 50 = 2000$ $m^2$

Nhà màu xanh đậm có dạng hình chữ nhật với:

 • chiều rộng là: 10 m 
 • chiều dài là: 10 m $\times 2$ = 20 m

Diện tích nhà là: $10\times 20 = 200$ $m^2$

Ao màu trắng có dạng hình vuông với cạnh dài: 10 m $\times 2$ = 20 m

Diện tích ao là: $20\times 20 = 400 $ $m^2$

Nếu trừ đi phần nhà và ao thì diện tích phần đất màu xanh nhạt còn lại là: 2000 – 200 – 400 = 1400 $m^2$

Vậy chọn đáp án B

Tổng của 2 số là 121. Tỉ số của 2 số đó là $\frac{5}{6}$. Tìm 2 số đó.

Số bé gồm 5 đoạn nhỏ. Số lớn gồm 6 đoạn nhỏ.

Vậy tổng số đoạn nhỏ là: 5 + 6 = 11 đoạn.

Tổng của số lớn và số bé là 121. Vậy 121 là độ dài của 11 đoạn.

Độ dài 1 đoạn là: 121 : 11 = 11

Số bé gồm 5 đoạn nên số bé là: $11\times 5=55$

Số lớn gồm 6 đoạn nên số bé là: $11\times 6=66$

Hiệu của 2 số là 192. Tỉ số của 2 số đó là $\frac{3}{5}$. Tìm 2 số đó.

Số bé gồm 3 đoạn nhỏ. Số lớn gồm 5 đoạn nhỏ.

Vậy số lớn hơn số bé: 5 – 3 = 2 đoạn nhỏ

Hiệu của 2 số là 192. Vậy 192 là độ dài của 2 đoạn nhỏ.

Độ dài của 1 đoạn nhỏ là: 192:2 = 96

Số bé gồm 3 đoạn nhỏ nên số bé là: $96\times 3=288$

Số lớn gồm 5 đoạn nhỏ nên số lớn là: $96\times 5=480$

Tổng của 2 số là 80. Số thứ nhất bằng $\frac{7}{9}$ số thứ hai. Tìm 2 số đó.

Số thứ nhất gồm 7 đoạn nhỏ. Số thứ hai gồm 9 đoạn nhỏ.

Vậy tổng số đoạn nhỏ là: 7 + 9 = 16 đoạn.

Tổng của 2 số là 80. Vậy 80 là độ dài của 16 đoạn.

Độ dài 1 đoạn là: 80:16 = 5

Số thứ nhất gồm 7 đoạn nhỏ nên số thứ nhất là: $5\times 7=35$

Số thứ hai gồm 9 đoạn nhỏ nên số thứ hai là: $5\times 9=45$

Hiệu của 2 số là 55. Số thứ nhất bằng $\frac{9}{4}$ số thứ hai. Tìm 2 số đó.

Số thứ nhất gồm 9 đoạn nhỏ. Số thứ hai gồm 4 đoạn nhỏ.

Vậy số thứ nhất hơn số thứ hai: 9 – 4 = 5 đoạn nhỏ

Hiệu của 2 số là 55. Vậy 55 là độ dài của 5 đoạn nhỏ.

Độ dài của 1 đoạn nhỏ là: 55:5 = 11

Số thứ nhất gồm 9 đoạn nhỏ nên số thứ nhất là: $11\times 9=99$

Số thứ hai gồm 4 đoạn nhỏ nên số thứ hai là: $11\times 4=44$

Số nước mắm loại I nhiều hơn số nước mắm loại II là 12 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít, biết rằng số nước mắm loại I gấp 3 lần số nước mắm loại II.

Số nước mắm loại I gồm 3 phần. Số nước mắm loại II gồm 1 phần.

Vậy nước mắm loại I hơn loại II là: 3 – 1 = 2 phần.

Số nước mắm loại I nhiều hơn số nước mắm loại II là 12 lít. Vậy 12 lít là giá trị của 2 phần.

Giá trị của 1 phần là: 12:2 = 6 lít.

Số nước mắm loại I gồm 3 phần. Vậy số nước mắm loại I là: $6\times 3=18$ lít.

Số nước mắm loại II gồm 1 phần. Vậy số nước mắm loại II là: 6 lít.

 

Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Chiều rộng bằng $\frac{5}{7}$ chiều dài.

A. Tính chiều rộng và chiều dài vườn hoa đó.

B. Người ta sử dụng $\frac{1}{25}$ diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu?

A. Chiều rộng gồm 5 phần. Chiều dài gồm 7 phần.

Vậy tổng số phần là: 5 + 7 = 12 phần.

Chu vi = (dài + rộng) $\times 2$ nên tổng chiều dài và chiều rộng là chu vi chia hai: 120:2 = 60 m.

Vậy 60 m là giá trị của 12 phần. Nên giá trị của 1 phần là: 60:12 = 5 m.

Chiều rộng gồm 5 phần nên chiều rộng bằng: $5\times 5=25$ m.

Chiều dài gồm 7 phần nên chiều dài bằng: $5\times 7=35$ m.

B. Vì chiều dài là 35 m và chiều rộng là 25 m nên diện tích vườn hoa là: $35\times 25=875 m^2$.

Lối đi chiếm 1 phần. Vườn hoa chiếm 25 phần.

Diện tích lối đi là giá trị của 1 phần: 875:25=35 $m^2$.

Một người đi bộ mỗi giờ được 4 km. Hãy cho biết quãng đường người đó đi được trong 2 giờ, 3 giờ.

Mỗi giờ đi được 4 km nên quãng đường người đó đi được trong 2 giờ là: $4\times 2=8$ km.

Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ là: $4\times 3=12$ km.

Một ô tô trong 2 giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được quãng đường dài bao nhiêu km?

2 giờ đi được 90km nên quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ là: 90:2 = 45 km.

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là: $45\times 4=180$ km.

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Vậy mua 7m vải thì tốn bao nhiêu tiền?

5m vải giá 80 000 đồng nên 1m vải có giá là: 80 000:5 = 16 000 đồng.

Số tiền để mua 7m vải là: $16 000\times 7=102 000$ đồng.

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông nên mỗi ngày trồng được: 1200:3 = 400 cây thông.

Số cây thông trồng được trong 12 ngày là: $400\times 12=4800$ cây thông.

Số dân ở 1 xã hiện nay là 4000 người.

A. Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

B. Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

A. Sau 1 năm cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người.

Vậy sau 1 năm cứ 2000 người thì tăng thêm: $21\times 2=42$ người.

Và sau 1 năm cứ 4000 người thì tăng thêm: $21\times 4=84$ người.

B. Nếu sau 1 năm cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì cứ 2000 người sẽ tăng thêm: $15\times 2=30$ người.

Và sau 1 năm, cứ 4000 người thì tăng thêm: $15\times 4=60$ người.

Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở thì tốn bao nhiêu tiền?

12 quyển vở giá 24 000 đồng nên 1 quyển vở có giá là: 24 000:12 = 2 000 đồng.

Số tiền để mua 30 quyển vở là: $2 000\times 30=60 000$ đồng.

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

1 tá là 12 cái nên 2 tá là: $12\times 2=24$ cái.

Vậy giá của 24 cái bút chì là 30 000 đồng.

Do đó, giá của 1 cái bút chì là: $30 000:24=1250$ đồng.

Nên Mai muốn mua 8 cái bút chì thì cần trả số tiền là: $1250\times 8=10 000$ đồng.

Cách làm khác:

24:2=12

24:3=8

Vì 24 gấp 3 lần 8 nên giá tiền của 8 cái bút chì là: 30 000:3=10 000 đồng.

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ 2 muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế?

Cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Vậy 1 xe có thể chở: 120:3 = 40 học sinh.

2 xe có thể chở: $40\times 2 = 80$ học sinh.

3 xe có thể chở: $40\times 3 = 120$ học sinh.

4 xe có thể chở: $40\times 4 = 160$ học sinh.

Vậy đợt 2 cần 4 xe.

Cách khác:

Cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Vậy 1 xe có thể chở: 120:3 = 40 học sinh.

160:2=80

160:3 không được

160:4=40

160 gấp 4 lần 40 nên số xe cần để chở 160 học sinh là: 4

Một người làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng. Vậy tiền công đi làm 1 ngày là: 72 000:2 = 36 000 đồng.

Nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả: $36 000\times 5 = 180 000$ đồng.

Có 100 kg gạo được chia đều vào các bao. Nếu chia vào 2 bao thì mỗi bao chứa $100:2=50$ kg gạo. Số gạo mỗi bao sẽ là bao nhiêu nếu chia 100 kg gạo vào:

A. 5 bao

B. 10 bao

C. 4 bao

D. 25 bao

A. Nếu chia 100 kg gạo vào 5 bao thì số gạo mỗi bao sẽ là: $100:5=20$ kg

B. Nếu chia 100 kg gạo vào 10 bao thì số gạo mỗi bao sẽ là: $100:10=10$ kg

C. Nếu chia 100 kg gạo vào 4 bao thì số gạo mỗi bao sẽ là: $100:4=25$ kg

D. Nếu chia 100 kg gạo vào 25 bao thì số gạo mỗi bao sẽ là: $100:25=4$ kg

Có 100 kg gạo được chia đều vào các bao. Nếu mỗi bao chứa 2 kg gạo thì cần $100:2=50$ bao. Số bao sẽ là bao nhiêu nếu chia đều 100 kg gạo vào các bao mà mỗi bao chứa:

A. 5 kg gạo

B. 10 kg gạo

C. 4 kg gạo

D. 49 kg gạo

A. Nếu chia đều 100 kg gạo vào các bao mà mỗi bao chứa 5 kg gạo thì số bao cần thiết là: $100:5=20$ bao.

B. Nếu chia đều 100 kg gạo vào các bao mà mỗi bao chứa 10 kg gạo thì số bao cần thiết là: $100:10=10$ bao.

C. Nếu chia đều 100 kg gạo vào các bao mà mỗi bao chứa 4 kg gạo thì số bao cần thiết là: $100:4=225$ bao.

D. Vì 100 không chia hết cho 49 nên không thể chia đều 100 kg gạo vào các bao sao cho mỗi bao chứa 49 kg được.

Muốn đắp xong nền nhà trong 3 ngày thì cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 6 ngày thì cần có bao nhiêu người?

Muốn xong việc trong 3 ngày thì cần có 12 người làm.

Muốn xong trong 6 ngày thì là làm lâu hơn, tức là do số người làm việc ít hơn.

6:3 = 2.

6 gấp đôi 3 nên muốn xong việc trong 6 ngày thì cần có: 12:2 = 6 người.

Cách khác:

Muốn xong việc trong 3 ngày thì cần có 12 người làm.

Muốn xong trong 1 ngày thì là làm nhanh hơn, tức là cần số người làm việc nhiều hơn.

Muốn xong việc trong 1 ngày thì cần có: $12\times 3=36$ người.

Muốn xong trong 6 ngày thì là làm lâu hơn, tức là do số người làm việc ít hơn.

Muốn xong việc trong 6 ngày thì cần có: 36:6 = 6 người.

10 người làm xong 1 công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người?

10 người làm xong 1 công việc phải hết 7 ngày.

Nếu muốn xong công việc trong 1 ngày, tức là nhanh hơn thì cần nhiều người hơn. Nên muốn xong công việc trong 1 ngày thì cần có: $10\times 7=70$ người.

Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày, tức là chậm hơn thì cần ít người hơn. Vậy muốn xong công việc trong 5 ngày thì cần có: $70:5=14$ người.

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Dự định: lượng gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày.

Nên theo dự định, lượng gạo đó đủ cho 1 người ăn trong thời gian là: $20\times 120=2400$ ngày (vì ít người hơn nên ăn lâu hơn).

Vậy, lượng gạo đó sẽ đủ cho 150 người ăn trong thời gian là: $2400:150=16$ ngày (vì nhiều người hơn nên ăn nhanh hơn).

Để hút hết nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

3 máy hút trong 4 giờ nên 1 máy sẽ hút trong thời gian là: $4\times 3=12 $ giờ (ít máy nên hút lâu).

Vậy, 6 máy sẽ hút hết nước trong thời gian là: $12:6=2$ giờ (nhiều máy nên hút nhanh hơn).

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Giá 3000 đồng một quyển vở nên giá để mua 25 quyển vở là: $3000\times 25=75 000$ đồng.

Mua 25 quyển vở thì vừa hết tiền nên số tiền đã có là 75 000 đồng.

Với số tiền đó:

 • Nếu giá tiền 1 quyển vở là 75 000 đồng thì mua được: 1 quyển
 • Nếu giá tiền 1 quyển vở là 1000 đồng thì mua được: 75 000:1000 = 75 quyển.
 • Nếu giá tiền 1 quyển là 1500 đồng thì mua được: 75 000: 1500 = 50 quyển.

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và 1 con). Bình quân thu nhập hàng tháng là 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm 1 con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu  nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền?

Thu nhập của mỗi người là 800 000 đồng nên thu nhập của 3 người là: $800 000\times 3=2 400 000$ đồng.

Gia đình có 3 người nên thu nhập của cả gia đình là 2 400 000 đồng.

Gia đình có thêm 1 con tức là thành 4 người. Lúc đó, nếu thu nhập của cả gia đình vẫn không đổi, tức là vẫn 2 400 000 đồng.

Lúc đó, thu nhập bình quân của mỗi người là: 2 400 000:4 = 600 000 đồng.

Một đội 10 người trong 1 ngày đào được 35m  mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong 1 ngày đào được bao nhiêu mét mương?

Trong 1 ngày: 10 người đào được 35m mương.

Bổ sung thêm 20 người tức là số người lúc đó sẽ là: 10 + 20 = 30 người.

Trong 1 ngày, 30 người sẽ đào được nhiều hơn.

30:10 = 3.

Vì 30 gấp 3 lần 10 nên trong 1 ngày, 30 người sẽ đào được: $35\times 3=105$m mương.

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao?

Mỗi bao 50kg nên 300 bao gạo nặng: $50\times 300=15 000$kg.

Vậy, xe có thể chở được 15 000kg.

 • Nếu mỗi bao 15 000kg thì xe có thể chở được 1  bao.
 • Nếu mỗi bao 15kg thì xe có thể chở được: 15 000:15 = 1000 bao.
 • Nếu mỗi bao 75kg thì xe có thể chở được: 15 000:75 = 200 bao.

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng $frac{2}{5}$ số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Số học sinh nam gồm 2 phần. Số học sinh nữ gồm 5 phần.

Tổng số phần là: 2 + 5 = 7 phần.

Cả lớp có 28 học sinh nên 28 học sinh là giá trị của 7 phần.

Giá trị của 1 phần là: 28:7 = 4 học sinh.

Số học sinh nam gồm 2 phần nên số học sinh nam là: $4\times 2=8$ học sinh.

Số học sinh nữ gồm 5 phần nên số học sinh nữ là: $4\times 5=20$ học sinh.

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng nên chiều dài gồm 2 phần,  chiều rộng gồm 1 phần.

Vậy, chiều dài hơn chiều rộng: 2 – 1 = 1 phần.

Vì chiều dài hơn chiều rộng 15m nên 15m là giá trị của 1 phần.

Chiều dài gồm 2 phần nên chiều dài bằng: $15\times 2=30$m.

Chiều rộng gồm 1 phần nên chiều rộng bằng 15m.

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là: $(30+15)\times 2=90 m^2$.

 

Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Đi 100km thì hết 12l xăng.

100:50 = 2.

100 gấp 2 lần 50 nên số xăng để đi 50km là: 12:2 = 6l.

Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Dự định: mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế.

Vậy 30 ngày thì đóng được: $12\times 30=360$ bộ bàn ghế.

Vậy kế hoạch là cần đóng 360 bộ bàn ghế.

 • Nếu mỗi ngày đóng được 360 bộ bàn ghế thì chỉ cần 1 ngày là xong kế hoạch.
 • Nếu mỗi ngày đóng được 36 bộ bàn ghế thì cần: 360:36 = 10 ngày.
 • Thực tế: mỗi ngày đóng được 18 bộ bàn ghế nên số ngày cần là: 360:18 = 20 ngày.

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi: 

A. Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km?

B. Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km?

Hà Nội tới Đà Nẵng: 791km.

Đà Nẵng tới TP Hồ Chí Minh: hơn quãng đường trên 144km.

Vậy, quãng đường từ Đà Nẵng tới TP Hồ Chí Minh là: 791 + 144 = 935.

Quãng đường từ Hà Nội tới TP Hồ Chí Minh là: 791 + 935 = 1726km.

Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường?

Ngày đầu bán được 300kg.

Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu, tức là: $300\times 2=600$kg.

Cả ba ngày bán được 1 tấn đường, tức là 1000kg.

Số đường ngày thứ ba bán được là: 1000 – 300 – 600 = 100kg.

Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh?

Trường Hòa Bình thu  1 tấn 300kg = 1300kg.

Trường Hoàng Diệu thu  2 tấn 700kg = 2700kg.

Cả 2 trường thu được: 1300 + 2700 = 4000kg.

Cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh.

4000kg = 4 tấn.

4:2 = 2.

4 tấn gấp 2 lần 2 tấn nên số vở có thể sản xuất được từ 4 tấn giấy vụn là: $50 000\times 2=100 000$ cuốn.

Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với các kích thước  của hình chữ nhật ABCD.

Diện tích với hình chữ nhật ABCD là: $4\times 3=12 cm^2$

$12 = 1\times 12 = 2\times 6$.

Vậy có 2 kiểu vẽ hình chữ nhật khác để diện tích vẫn là $12cm^2$: