Test13 | Hàm mũ

Cho $f(x)=2^x$. Ta có $f(3)=$

 • A. 6
 • B. 8

Cho $f(x)=2^x$. Ta có $f(-3)=$

 • A. -6
 • B. -8
 • C. $\frac{1}{8}$

Cho $f(x)=2^x$. Ta có $f'(x)=$

 • A. $2^x$
 • B. $2^x.\ln 2$
 • C. $2^x.\ln x$

Cho $f(x)=e^x$. Ta có $f'(x)=$

 • A. $e^x$
 • B. $e^x.\ln e$
 • C. $e^x.\ln x$
 • D. $e^x.\log x$

Cho $f(x)=e^{-x}$. Ta có $f'(x)=$

 • A. $e^x$
 • B. $-e^x$
 • C. $-e^{-x}$
 • D. $e^{-x}.\ln e.(-x)’$

Hàm số $0,1^x$ là

 • A. nghịch biến
 • B. đồng biến

Hàm số $0,9^x$ là

 • A. nghịch biến
 • B. đồng biến

Hàm số $1,1^x$ là

 • A. nghịch biến
 • B. đồng biến

Hàm số $2^x$ là

 • A. nghịch biến
 • B. đồng biến

Giữa hàm số $2^x$ và $6^x$ thì hàm có tốc độ tăng nhanh hơn là

 • A. $2^x$
 • B. $6^x$

Khi $a>1$ thì $f(x)=a^x$

 • A. đồng biến
 • B. nghịch biến

Khi $0<a<1$ thì $f(x)=a^x$

 • A. đồng biến
 • B. nghịch biến

Đồ thị của hàm mũ $a^x$ có đường tiệm cận

 • A. đứng
 • B. ngang

Đồ thị của hàm mũ $a^x$ có đường tiệm cận là

 • A. $x=0$
 • B. $y=0$