Test15 | Phương trình mũ

Phương trình  $2^x=8$ có nghiệm là $x=$

 • A. 3
 • B. $\log_2 8$
 • C. 4

Phương trình  $2^x=8$ tương đương với

 • A. $2^x=2^3$
 • B. $x=\log_2 8$

Phương trình  $3^x=\frac{1}{3}$ tương đương với

 • A. $3^x=3^{-1}$
 • B. $x=\log_3 \frac{1}{3}$

Biểu thức $9^x=\left ( 3^x \right )^2$ là

 • A. đúng
 • B. sai

Nếu đặt $t=3^x$ thì $9^x=$

 • A. $2t$
 • B. $t^2$

Nếu đặt $t=3^x$ thì $9^x-4.3^x-45=$

 • A. $2t$
 • B. $t^2-4t-45$
 • C. $t^2-4t-45=0$

Phương trình $t^2-4t-45=0$ có nghiệm $t=$

 • A. 9
 • B. -5

Nếu $t=3^x=9$ thì $t=$

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 9

Nếu $t=3^x=9$ thì $x=$

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 9

Nếu $t=3^x=-5$ thì $x=$

 • A. -5
 • B. $\frac{-5}{3}$
 • C. ko có giá trị $x$ nào như vậy

Phương trình $2^{x+1}=16$ tương đương

 • A. $2^x.2^1=16$
 • B. $2^x=8$
 • C. $2^x+2^1=16$

Phương trình $2^{-x}=\frac{1}{16}$ tương đương

 • A. $\frac{1}{2^x}=\frac{1}{16}$
 • B. $2^x=16$
 • C. $2^{-x}=2^{-4}$

Phương trình $2^{x-2}=8$ tương đương

 • A. $\frac{2^x}{2^2}=8$
 • B. $\frac{2^x}{4}=8$
 • C. $2^{x-2}=2^3$

Phương trình $2^x.3^x=36$ tương đương

 • A. $6^x=36$
 • B. $6^{x^2}=36$
 • C. $6^{2x}=36$

Phương trình $\frac{2^x}{8^x}=\frac{1}{64}$ tương đương

 • A. $\left ( \frac{2}{8} \right )^x=\frac{1}{64}$
 • B. $\left ( \frac{1}{4} \right )^x=\frac{1}{64}$
 • C. $\left ( \frac{1}{4} \right )^x=\frac{1}{4^3}$
 • D. $\left ( \frac{1}{4} \right )^x=\left ( \frac{1}{4} \right )^3$

Nếu $\left ( 4^x \right )^2=16$ thì

 • A. $4^x=4$
 • B. $4^x=-4$
 • C. $4^x=8$

Nếu $\left ( 4^{-x} \right )^2=16$ thì

 • A. $4^{-x}=4$
 • B. $4^{-x}=-4$
 • C. $4^x=-4$
 • D. $4^x=\frac{1}{4}$