Test16 | Phương trình logarit

Phương trình  $\log_2 x+\log_2 x^2=3$ tương đương

 • A. $\log_2 (x+x^2)=3$
 • B. $\log_2 (x.x^2)=3$
 • C. $\log_2 x^3=3$
 • D. $x^3=2^3$
 • E. $x^3=8$

B, C, D, E

Phương trình  $\log_2 x+\log_2 x^2=3$ có nghiệm $x=$

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 8

Phương trình  $\log_2 x-\log_2 x^2=3$ tương đương

 • A. $\log_2 (x+x^2)=3$
 • B. $\log_2 (x.x^2)=3$
 • C. $\log_2 \frac{x}{x^2}=3$
 • D. $\log_2 \frac{1}{x}=3$
 • E. $\frac{1}{x}=8$

Phương trình  $\log_2\frac{1}{x^2}=4$ tương đương

 • A. $-\log_2 x^2=4$
 • B. $\frac{1}{\log_2 x^2}=4$

Phương trình  $\log_x 2=4$ tương đương

 • A. $2=x^4$
 • B. $x=4^2$
 • C. $\frac{1}{\log_2 x}=4$

Phương trình  $\log_2 x +3\log_2 x=4$ tương đương

 • A. $4\log_2 x=4$
 • B. $\log_2 x+\log_2 x^3=4$
 • C. $\log_2 (x.x^3)=4$

Phương trình  $\log_2 x .\log_2 x=4$ tương đương

 • A. $\left ( log_2 x \right )^2=4$
 • B. $\log_2 x=2$
 • C. $\log_2 x =-2$

Phương trình  $\log_2 x +\log_4 x=4$ tương đương

 • A. $\log_2 x +\log_{2^2} x=4$
 • B. $\log_2 x +2.\log_2 x=4$
 • C. $\log_2 x +\frac{1}{2}.\log_2 x=4$
 • D. $\left ( 1+\frac{1}{2} \right ).\log_2x=4$
 • E. $\frac{3}{2}.\log_2x=4$
 • F. $\log_2 x +\log_2 x^{\frac{1}{2}}=4$
 • G. $\log_2 x +\log_2 \sqrt{x}=4$

A, C, D, E, F, G

Phương trình  $\frac{\log_x (x+1)}{\log_x 2}=16$ tương đương

 • A. $\log_2 (x+1)=16$
 • B. $\log_{(x+1)}2=16$

Phương trình  $\log x=2$ có nghiệm $x=$

 • A. 2
 • B. 10
 • C. $10^2$
 • D. $2^{10}$

Phương trình  $\ln x=2$ có nghiệm $x=$

 • A. 2
 • B. 10
 • C. $10^2$
 • D. $2^{10}$
 • E. $e^2$
 • F. $2^e$

Phương trình $\log_2^2 x-3\log_2 x +2=0$ tương đương

 • A. $2\log_2 x-3\log_2 x +2=0$
 • B. $\left (\log_2 x \right )^2-3\log_2 x +2=0$

Nếu đặt $t=\log_2 x$ thì phương trình $\log_2^2 x-3\log_2 x +2=0$ sẽ trở thành

 • A. $t^2-3t+2=0$
 • B. $2t-3t+2=0$

Phương trình $t^2-3t+2=0$ có nghiệm $t=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3

Khi $\log_2 x=t=1$ thì $x=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3

Khi $\log_2 x=t=2$ thì $x=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
 • E. 4