Test17 | Bất phương trình mũ

Bất phương trình  $2^x<3$ có nghiệm

 • A. $x<\log_2 3$
 • B. $x<\log_3 2$

Bất phương trình  $2^x>3$ có nghiệm

 • A. $x>\log_2 3$
 • B. $x>\log_3 2$

Bất phương trình  $2^x\leq 3$ có nghiệm

 • A. $x\leq\log_2 3$
 • B. $x\leq\log_3 2$

Bất phương trình  $2^x\geq 3$ có nghiệm

 • A. $x\geq\log_2 3$
 • B. $x\geq\log_3 2$

Bất phương trình  $2^x< 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $2^x\leq 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $2^x> 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $2^x\geq 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $2^x> -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $2^x\geq -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $2^x< -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $2^x\leq -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x<3$ có nghiệm

 • A. $x<\log_0,2 3$
 • B. $x>\log_0,2 3$

Bất phương trình  $0,2^x>3$ có nghiệm

 • A. $x>\log_0,2 3$
 • B. $x<\log_0,2 3$

Bất phương trình  $0,2^x\leq 3$ có nghiệm

 • A. $x\leq\log_0,2 3$
 • B. $x\geq\log_0,2 3$

Bất phương trình  $0,2^x\geq 3$ có nghiệm

 • A. $x\geq\log_0,2 3$
 • B. $x\leq\log_0,2 3$

Bất phương trình  $0,2^x< 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x\leq 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x> 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x\geq 0$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x> -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x\geq -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x< -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

Bất phương trình  $0,2^x\leq -3$ 

 • A. có nghiệm $x\in R$ tùy ý
 • B. vô nghiệm

$3^{2x}<9\Leftrightarrow$

 • A. $2x<\log_3 9$
 • B. $2x<2$
 • C. $x<1$

$3^{x^2-3x}<\frac{1}{9}\Leftrightarrow$

 • A. $x^2-3x<\log_3 \frac{1}{9}$
 • B. $x^2-3x<-2$
 • C. $x^2-3x+2<0$
 • D. $1<x<2$
 • E. $x<1$ hoặc $x>2$

$0,5^{x^2-3x}<4\Leftrightarrow$

 • A. $x^2-3x<\log_{0,5} 4$
 • B. $x^2-3x>\log_{0,5} 4$
 • C. $x^2-3x>-2$
 • D. $1<x<2$
 • E. $x<1$ hoặc $x>2$

Nếu đặt $t=3^x$ thì $9^x-4.3^x-45>0$ trở thành

 • A. $2t>0$
 • B. $t^2-4t-45>0$
 • C. $t^2-4t-45<0$

Nếu đặt $t=3^x$ thì $9^x-3.3^x+2>0$ trở thành

 • A. $3t>0$
 • B. $t^2-3t+2>0$
 • C. $t^2-3t+2=0$

Từ $9^x-3.3^x+2>0$, nếu đặt $t=3^x$, ta có

 • A. $t<1$ hoặc $t>2$
 • B. $x<1$ hoặc $x>2$
 • C. $3^x<1$ hoặc $3^x>2$
 • D. $0<3^x<1$ hoặc $3^x>2$
 • E. $x<0$ hoặc $x>\log_3 2$

Từ $9^x-3^x>2$, nếu đặt $t=3^x$, ta có

 • A. $t<-1$ hoặc $t>2$
 • B. $x<-1$ hoặc $x>2$
 • C. $3^x>2$
 • D. $x>\log_3 2$

$2^x>2^{2x-1}\Leftrightarrow$

 • A. $x>2x-1$
 • B. $x<2x-1$

$0,2^x>0,2^{2x-1}\Leftrightarrow$

 • A. $x>2x-1$
 • B. $x<2x-1$