Test18 | Bất phương trình logarit

$\log_2 x<3$ có nghiệm là

 • A. $x>2^3$
 • B. $x>3^2$
 • C. $x>8$
 • D. $x<8$
 • E. $x<2^3$
 • F. $0<x<8$

$\log_2 x>3$ có nghiệm là

 • A. $x>2^3$
 • B. $x>3^2$
 • C. $x>8$
 • D. $x<8$
 • E. $x<2^3$
 • F. $0<x<8$

$\log_{0,5} x>4$ có nghiệm là

 • A. $x>0,5^4$
 • B. $x<0,5^4$
 • C. $0<x<0,5^4$

$\log_{\left ( \frac{1}{2} \right )} x>4$ có nghiệm là

 • A. $x>\left ( \frac{1}{2} \right )^4$
 • B. $x<\left ( \frac{1}{2} \right )^4$
 • C. $0<x<\left ( \frac{1}{2} \right )^4$

Nếu đặt $t=\log_2 x$ thì bất phương trình $\log_2^2 x-3\log_2 x +2<0$ sẽ trở thành

 • A. $t^2-3t+2<0$
 • B. $2t-3t+2<0$

Nếu đặt $t=\log_2 x$ thì từ bất phương trình $\log_2^2 x+\log_2 x -2<0$, ta có

 • A. $-2<t<1$
 • B. $-2<\log_2 x<1$
 • C. $2^{-2}<x<2^1$