Test19 | Nguyên hàm

Cho $f’=g$. Khi đó:

 • A. $\int f(x)dx=g(x)+c$
 • B. $\int g(x)dx=f(x)+c$

Cho $f’=g$. Khi đó

 • A. $g$ là 1 nguyên hàm của $f$
 • B. $f$ là 1 nguyên hàm của $g$
 • C. $g+1$ là 1 nguyên hàm của $f$
 • D. $f+1$ là 1 nguyên hàm của $g$

Cho $f’=g$. Khi đó

 • A. $(f+1)’=g$
 • B. $(f-1)’=g$
 • C. $(2f)’=g$

Chọn các biểu thức đúng:

 • A. $\int f'(x) dx=f(x)+c$
 • B. $\int a.f(x) dx=a.\int f(x) dx$ với $a$ là  con số
 • C. $\int (A+B) dx=\int A dx+\int B dx$
 • D. $\int (A.B) dx=\int A dx.\int B dx$

Chọn các biểu thức đúng:

 • A. $\int \left ( x^3+\cos x \right )’ dx=x^3+\cos x  +c$
 • B. $\int \left ( x^3+\cos x \right )’ dx=3x^2-\sin x  +c$

Chọn các biểu thức đúng:

 • A. $\int 2\left ( x^3+\cos x \right ) dx=2\int \left ( x^3+\cos x \right ) dx$
 • B. $\int (x^3+\cos x) dx=\int x^3 dx+\int \cos x dx$
 • C. $\int (x^3.\cos x) dx=\int x^3 dx.\int \cos x dx$

$\int 0dx=$

 • A. $c$
 • B. 1
 • C. $x$
 • D. $2x$

$\int 1dx=$

 • A. $c$
 • B. 1
 • C. $x+c$
 • D. $2x+c$

$\int 2dx=$

 • A. $c$
 • B. 1
 • C. $x$
 • D. $2x+c$
 • E. $x^2+c$

$\int dx=$

 • A. $c$
 • B. 1
 • C. $x+c$
 • D. $2x+c$
 • E. $x^2+c$

$\int xdx=$

 • A. $c$
 • B. 1
 • C. $x+c$
 • D. $2x+c$
 • E. $\frac{1}{2}x^2+c$

$\int x^3dx=$

 • A. $3x^3+c$
 • B. $\frac{1}{4}x^4+c$
 • C. $x+c$
 • D. $2x+c$
 • E. $\frac{1}{2}x^2+c$

$\int x^4dx=$

 • A. $3x^3+c$
 • B. $\frac{1}{4}x^4+c$
 • C. $\frac{1}{5}x^5+c$
 • D. $\frac{1}{5}x^5+1+c$
 • E. $\frac{1}{2}x^2+c$

$\int 3x^4dx=$

 • A. $\frac{3}{5}x^5+c$
 • B. $\frac{1}{4}x^4+c$
 • C. $\frac{1}{5}x^5+c$
 • D. $\frac{1}{5}x^5+1+c$
 • E. $\frac{1}{2}x^2+c$

$\int \frac{1}{x}dx=$

 • A. $\ln x+c$
 • B. $\ln |x|+c$

Khi $x>0$ thì $\int \frac{1}{x}dx=$

 • A. $\ln x+c$
 • B. $\ln |x|+c$

Khi $x<0$ thì $\int \frac{1}{x}dx=$

 • A. $\ln x+c$
 • B. $\ln |x|+c$
 • C. $\ln (-x)+c$

$\int \frac{1}{x^2}dx=$

 • A. $\ln |x^2|+c$
 • B. $\int x^{-2}dx$
 • C. $\frac{1}{-2}x^{-2}+c$
 • D. $\frac{1}{-1}x^{-1}+c$
 • E. $-\frac{1}{x}+c$

$\int \frac{1}{x^3}dx=$

 • A. $\frac{1}{2}x^{-2}+c$
 • B. $\int x^{-3}dx$
 • C. $\frac{1}{-3}x^{-3}+c$
 • D. $\frac{1}{-2}x^{-2}+c$
 • E. $\ln x^3 +c$

$\int e^xdx=$

 • A. $e^x+c$
 • B. $\ln x+c$

$\int (e^x+1)dx=$

 • A. $e^x+1+c$
 • B. $\ln x+c$
 • C. $e^x+x+c$

$\int (2^x)dx=$

 • A. $e^x+c$
 • B. $2^x.\ln x+c$
 • C. $\frac{2^x}{\ln 2}+c$

$\int (2^x-e^x)dx=$

 • A. $2e^x+c$
 • B. $2^x.\ln 2-e^x+c$
 • C. $\frac{2^x}{\ln 2}-e^x+c$

$\int \left ( \sin x \right )dx=$

 • A. $\cos x+c$
 • B. $\sin x+c$
 • C. $-\cos x+c$
 • D. $-\sin x+c$

C

vì $\left ( \cos x \right )’=-\sin x$

$\int \left ( \cos x \right )dx=$

 • A. $\cos x+c$
 • B. $\sin x+c$
 • C. $-\cos x+c$
 • D. $-\sin x+c$

B

vì $\left ( \sin x\right )’=\cos x$

$\int \left ( \sin x+\cos x \right )dx=$

 • A. $\sin x+\cos x+c$
 • B. $\sin x-\cos x+c$
 • C. $\cos x-\sin x+c$

$\int \frac{1}{\cos^2 x}dx=$

 • A. $\tan x+c$
 • B. $\cot x+c$
 • C. $-\tan x+c$
 • D. $-\cot x+c$

$\int \frac{1}{\sin^2 x}dx=$

 • A. $\tan x+c$
 • B. $\cot x+c$
 • C. $-\tan x+c$
 • D. $-\cot x+c$

$\int \left ( \frac{1}{\sin^2 x}+\sin x \right )dx=$

 • A. $\tan x+\sin x+c$
 • B. $-\cot x-\cos x+c$

$\int \left ( \frac{1}{\cos^2 x}+\cos x \right )dx=$

 • A. $\tan x+\sin x+c$
 • B. $-\cot x-\cos x+c$

Đặt $u=x-1$ thì $du=$

 • A. $(x-1)’$
 • B. $(x-1)’dx$

Đặt $u=x-1$ thì $du=$

 • A. $xdx$
 • B. $1dx$
 • C. $dx$

Đặt $u=2x-1$ thì $du=$

 • A. $2xdx$
 • B. $2dx$
 • C. $0dx$

Đặt $u=e^x$ thì $du=$

 • A. $(e^x)’dx$
 • B. $e^xdx$

Đặt $u=e^x$ thì $dx=$

 • A. $\frac{1}{e^x}du$
 • B. $e^xdu$

A

vì $du=e^xdx$ nên $dx=\frac{1}{e^x}du$

Đặt $u=x^2$ thì 

 • A. $du=2xdx$
 • B. $dx=\frac{1}{2x}du$

Đặt $u=2x-1$ thì $(2x-1)^{5}dx=$

 • A. $u^5du$
 • B. $\frac{u^5}{2}du$
 • C. $\frac{u^5}{2}dx$

Đặt $u=2x-1$ thì $\int (2x-1)^{5}dx=$

 • A. $\int u^5du$
 • B. $\int \frac{u^5}{2}du$
 • C. $\int \frac{u^5}{2}dx$
 • D. $\frac{1}{2}\int u^5du$

Đặt $u=2x-1$ thì $\int (2x-1)^{5}dx=$

 • A. $\int u^5du$
 • B. $\int \frac{u^5}{2}du$
 • C. $\int \frac{u^5}{2}dx$
 • D. $\frac{1}{2}\int u^5du$
 • E. $\frac{1}{2}.\frac{1}{6}u^6+c$
 • F. $\frac{1}{12}\left ( 2x-1 \right )^6+c$
 • G. $\frac{1}{2}.\left ( \frac{1}{6}u^6+c \right )$
 • H. $\frac{1}{2}.\frac{1}{6}u^6+\frac{1}{2}.c$

B, D, E, F, G, H

Đặt $x=e^u$ thì $dx=$

 • A. $e^udu$
 • B. $e^xdu$

Đặt $x=e^u$ thì $\ln x=$

 • A. $u$
 • B. $e^u$
 • C. $\ln e^u$

Đặt $x=e^u$ thì $\frac{\ln x}{x}dx=$

 • A. $\frac{u}{e^u}.e^udu$
 • B. $udu$
 • C. $xdx$

Đặt $x=e^u$ thì $\int\frac{\ln x}{x}dx=$

 • A. $\int udu$
 • B. $\frac{1}{2}u+c$
 • C. $\frac{u^2}{2}+c$
 • D. $\frac{\ln^2x}{2}+c$

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=x$ thì $v’=$

 • A. $\cos x$
 • B. $x$

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=\cos x$ thì $v’dx=$

 • A. $\cos xdx$
 • B. $xdx$

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=x$ và $v’=\cos x$ thì $v=$

 • A. $\sin x$
 • B. $\cos x$

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=x$ và $v’=\cos x$ thì $u’=$

 • A. 0
 • B. 1

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=x$ và $v’=\cos x$ thì $u.v=$

 • A. $\sin x$
 • B. $x.\sin x$

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=x$ và $v’=\cos x$ thì $u’.v=$

 • A. $\sin x$
 • B. $x.\sin x$

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=x$ và $v’=\cos x$ thì $\int x.\cos xdx=$

 • A. $u.v-\int u’.vdx$
 • B. $u.v+\int u’.vdx$
 • C. $\int u’.vdx$

Xét $\int x.\cos xdx=\int u.v’dx$ với $u=x$ và $v’=\cos x$ thì $\int x.\cos xdx=$

 • A. $\sin x$
 • B. $x.\sin x$
 • C. $x\sin x-\int \sin x dx$
 • D. $x\sin x+\int \sin x dx$
 • E. $x\sin x+\cos x+c$
 • F. $x\sin x-\cos x+c$

Xét $\int \ln xdx=\int u.v’dx$ với $u=\ln x$ và $v’=1$ thì $u.v=$

 • A. $\ln x.x$
 • B. $\frac{1}{x}.x$
 • C. 1

Xét $\int \ln xdx=\int u.v’dx$ với $u=\ln x$ và $v’=1$ thì $u’.v=$

 • A. $\ln x.x$
 • B. $\frac{1}{x}.x$
 • C. 1

Xét $\int \ln xdx=\int u.v’dx$ với $u=\ln x$ và $v’=1$ thì $\int \ln xdx=$

 • A. $\ln x.x$
 • B. $\frac{1}{x}.x$
 • C. 1
 • D. $\ln x.x-\int dx$
 • E. $\ln x.x-x+c$