Test2 | Bất phương trình bậc 2

$3x^2<18\Leftrightarrow$

 • A. $x^2<9$
 • B. $x^2<6$
 • C. $x^2<15$

$-3x^2<18\Leftrightarrow$

 • A. $x^2<-6$
 • B. $x^2>-6$
 • C. $x^2<21$

$x^2+3<18\Leftrightarrow$

 • A. $x^2<15$
 • B. $x^<6$
 • C. $x^2<21$

$x^2-3<18\Leftrightarrow$

 • A. $x^2<15$
 • B. $x^<6$
 • C. $x^2<21$

$x^2<18\Leftrightarrow$

 • A. $-\sqrt{18}<x<\sqrt{18}$
 • B. $x<-\sqrt{18}$ hoặc $x>\sqrt{18}$

$x^2>18\Leftrightarrow$

 • A. $-\sqrt{18}<x<\sqrt{18}$
 • B. $x<-\sqrt{18}$ hoặc $x>\sqrt{18}$

$x^2>-18\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x\in\emptyset$

$x^2<-18\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x\in\emptyset$

$x^2>0\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x\in\emptyset$
 • C. $x\neq 0$

$x^2<0\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x\in\emptyset$
 • C. $x\neq 0$

$x^2\leq 0\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x\in\emptyset$
 • C. $x\neq 0$
 • D. $x=0$

$x^2\geq 0\Leftrightarrow$

 • A. $x\in R$
 • B. $x\in\emptyset$
 • C. $x\neq 0$
 • D. $x=0$

$x^2-x-2=0$ có

 • A. 2 nghiệm
 • B. 1 nghiệm
 • C. 0 nghiệm

$x^2-6x+9=0$ có

 • A. 2 nghiệm
 • B. 1 nghiệm
 • C. 0 nghiệm

$x^2-3x+10=0$ có

 • A. 2 nghiệm
 • B. 1 nghiệm
 • C. 0 nghiệm

$x^2-6x+9=0$ có nghiệm $x=$

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 0
 • D. 3

$x^2-x-2=0$ có nghiệm $x=$

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 0
 • D. -1

$x^2-x-2<0$ có nghiệm

 • A. $-1<x<2$
 • B. $-1>x$ hoặc $x<2$

$x^2-x-2>0$ có nghiệm

 • A. $-1<x<2$
 • B. $-1>x$ hoặc $x<2$

$x^2-6x+9>0$ có nghiệm

 • A. $x\neq 3$
 • B. $x\in R$
 • C. $x>3$
 • D. $x<3$

$x^2-6x+9<0$ có nghiệm

 • A. $x\neq 3$
 • B. $x\in R$
 • C. $x>3$
 • D. $x<3$
 • E. $x\in\emptyset$

$x^2-6x+9\leq 0$ có nghiệm

 • A. $x\neq 3$
 • B. $x\in R$
 • C. $x>3$
 • D. $x<3$
 • E. $x\in\emptyset$
 • F. $x=3$

$x^2-6x+9\geq 0$ có nghiệm

 • A. $x\neq 3$
 • B. $x\in R$
 • C. $x>3$
 • D. $x<3$
 • E. $x\in\emptyset$
 • F. $x=3$

$x^2-x+8<0$ có nghiệm

 • A. $x\in\emptyset$
 • B. $x\in R$

$x^2-x+8>0$ có nghiệm

 • A. $x\in\emptyset$
 • B. $x\in R$

$x^2-x+8\leq 0$ có nghiệm

 • A. $x\in\emptyset$
 • B. $x\in R$

$x^2-x+8\geq 0$ có nghiệm

 • A. $x\in\emptyset$
 • B. $x\in R$

$x^2-x+8<3\Leftrightarrow$

 • A. $x^2-x+8-3<0$
 • B. $x^2-x+8+3<0$
 • C. $x^2-x+8<0$

$4x^2-x+8<1\Leftrightarrow$

 • A. $\frac{4x^2-x+8}{4}<\frac{1}{4}$
 • B. $x^2-\frac{1}{4}x+2<\frac{1}{4}$

$-4x^2-x+8<1\Leftrightarrow$

 • A. $\frac{-4x^2-x+8}{-4}<\frac{1}{-4}$
 • B. $\frac{-4x^2-x+8}{-4}>\frac{1}{-4}$
 • C. $x^2+\frac{1}{4}x-2>\frac{-1}{4}$

$x^2-2x>-2\Leftrightarrow$

 • A. $x^2-2x+2>0$
 • B. $x\in R$

$-3x^2+6x>0\Leftrightarrow$

 • A. $x^2-2x<0$
 • B. $x^2-2x+0<0$
 • C. $0<0<2$