Test2 | Cực trị

Đồ thị trên có số điểm cực đại là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Đồ thị trên có số điểm cực tiểu là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Đồ thị trên có số điểm cực trị là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

Qua bảng biến thiên trên, ta thấy $F(x)$ có số điểm cực đại là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Qua bảng biến thiên trên, ta thấy $F(x)$ có số điểm cực tiểu là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Qua bảng biến thiên trên, ta thấy $F(x)$ có số điểm cực trị là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Qua đồ thị trên, ở các vị trí cực đại thì giá trị $x=$

 • A. -2; 0; 2
 • B. -1; 1

Qua đồ thị trên, ở các vị trí cực tiểu thì giá trị $x=$

 • A. -2; 0; 2
 • B. -1; 1; 3

Qua bảng biến thiên trên, giá trị cực tiểu của $F(x)=$

 • A. -8
 • B. 0
 • C. -2

Qua bảng biến thiên trên, các giá trị cực đại của $F(x)=$

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 4; 5
 • D. 6
 • E. 6
 • F. 7

Qua đồ thị trên, các giá trị cực đại của hàm số là

 • A. 1,8 ; 0 ; 0,2
 • B. 2
 • C. 3
 • D. -2

Qua đồ thị trên, các giá trị cực tiểu của hàm số là

 • A. -1 ; -2
 • B. -0,8 ; -0,6 ; -2,3
 • C. -2,5
 • D. -1 ; 1 ; 3

Qua bảng trên, giá trị $x$ nào làm cho $F'(x)=0$ nhưng $F(x)$ không đạt cực trị?

 • A. $x=-3$
 • B. $x=2$
 • C. $x=3$
 • D. $x=6$

Qua bảng trên, ta có $F”(-3)$ là giá trị

 • A. dương
 • B. âm
 • C. 0

Qua bảng trên, ta có $F”(3)$ là giá trị

 • A. âm
 • B. dương
 • C. 0

Qua bảng trên, ta có $F”(2)$ là giá trị

 • A. âm
 • B. dương
 • C. 0

Cho đồ thị trên là của hàm $g(x)$. Ta có $g”(-2)$ là

 • A. âm
 • B. dương
 • C. 0

Cho đồ thị trên là của hàm $g(x)$. Ta có $g”(1)$ là

 • A. âm
 • B. dương

Cho đồ thị trên là của hàm $g(x)$. Ta có $g”(0)$ là

 • A. âm
 • B. dương
 • C. 0