Test2 | Tính chất phân số

$\frac{2}{3}=\frac{2\times …}{3\times 4}=\frac{…}{12}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 4}{3\times 4}=\frac{8}{12}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 5}{3\times …}=\frac{10}{…}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 5}{3\times 5}=\frac{10}{15}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times …}{3\times …}=\frac{12}{18}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 6}{3\times 6}=\frac{12}{18}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times …}{3\times …}=\frac{20}{…}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 10}{3\times 10}=\frac{20}{30}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times …}{3\times …}=\frac{…}{27}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 9}{3\times 9}=\frac{18}{27}$

$\frac{2}{3}=\frac{…}{…}=\frac{…}{24}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 8}{3\times 8}=\frac{16}{24}$

$\frac{2}{3}=\frac{…}{21}$

$\frac{2}{3}=\frac{14}{21}$

(nhân 7)

$\frac{2}{3}=\frac{10}{…}$

$\frac{2}{3}=\frac{10}{15}$

(nhân 5)

$\frac{20}{30}=\frac{20: …}{30:10}=\frac{…}{3}$

$\frac{20}{30}=\frac{20: 10}{30:10}=\frac{2}{3}$

$\frac{20}{30}=\frac{20: …}{30:…}=\frac{4}{6}$

$\frac{20}{30}=\frac{20: 5}{30:5}=\frac{4}{6}$

$\frac{20}{30}=\frac{…}{3}$

$\frac{20}{30}=\frac{2}{3}$

(chia 10)

$\frac{20}{40}=\frac{4}{…}$

$\frac{20}{40}=\frac{4}{8}$

(chia 5)

Rút gọn phân số:

A. $\frac{20}{40}=$

B. $\frac{6}{8}=$

C. $\frac{36}{64}=$

A. $\frac{20}{40}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

(chia 10 rồi chia 2)

B. $\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$

(chia 2)

C. $\frac{36}{64}=\frac{18}{32}=\frac{9}{16}$

(chia 2 rồi lại chia 2 lần nữa, hoặc chia 4 ngay từ đầu cũng được)

Quy đồng mẫu số $\frac{2}{3}$ và $\frac{4}{5}$:

$\frac{2}{3}=\frac{2\times …}{3\times …}=\frac{…}{15}$

$\frac{4}{5}=\frac{4\times …}{5\times …}=\frac{…}{15}$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times 5}{3\times 5}=\frac{10}{15}$

$\frac{4}{5}=\frac{4\times 3}{5\times 3}=\frac{12}{15}$

Quy đồng mẫu số $\frac{3}{6}$ và $\frac{5}{8}$:

$\frac{3}{6}=\frac{3\times …}{6\times …}=\frac{…}{48}$

$\frac{5}{8}=\frac{5\times …}{8\times …}=\frac{…}{48}$

$\frac{3}{6}=\frac{3\times 8}{6\times 8}=\frac{24}{48}$

$\frac{5}{8}=\frac{5\times 6}{8\times 6}=\frac{30}{48}$

Quy đồng mẫu số $\frac{3}{7}$ và $\frac{5}{9}$:

$\frac{3}{7}=\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{5}{9}=\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{3}{7}=\frac{3\times 9}{7\times 9}=\frac{27}{63}$

$\frac{5}{9}=\frac{5\times 7}{9\times 7}=\frac{35}{63}$

Quy đồng mẫu số $\frac{4}{7}$ và $\frac{5}{8}$:

$\frac{4}{7}=\frac{…}{…}$

$\frac{5}{8}=\frac{…}{…}$

$\frac{4}{7}=\frac{32}{56}$ (nhân 8)

$\frac{5}{8}=\frac{35}{56}$ (nhân 7)