Test22 | Số phức là gì

$i^2=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 0

$i^2$ là số

 • A. âm
 • B. dương
 • C. 0

$i^4=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. $i$
 • D. $-i$

$i^5=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. $i$
 • D. $-i$

$i^7=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. $i$
 • D. $-i$

Số $2+3i$ có phần thực là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. $i$
 • D. $3i$

Số $2+3i$ có phần ảo là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. $i$
 • D. $3i$

Tập hợp $\mathbb{R}$ là tập hợp con của

 • A. $\mathbb{N}$
 • B. $\mathbb{Q}$
 • C. $\mathbb{Z}$
 • D. $\mathbb{C}$

Cho $x+2i=3+ai$ với $a,x\in R$. Khi đó $x=$

 • A. 2
 • B. 3
 • C. $a$

Cho $x+2i=3+ai$ với $a,x\in R$. Khi đó $a=$

 • A. 2
 • B. 3
 • C. $x$

Cho $x+22i=33+ai$ với $a,x\in C$. Khi đó $a=$

 • A. 2
 • B. 3
 • C. $x$
 • D. chưa thể kết luận dc

Chọn câu đúng:

 • A. $2\in \mathbb{R}$
 • B. $-2\in\mathbb{N}$
 • C. $\frac{1}{2}\in\mathbb{Z}$
 • D. $2\in\mathbb{Q}$
 • E. $2\in\mathbb{C}$

Cho $a=2+3i$. Khi đó

 • A. $a\in \mathbb{R}$
 • B. $a\in\mathbb{N}$
 • C. $a\in\mathbb{Z}$
 • D. $a\in\mathbb{Q}$
 • E. $a\in\mathbb{C}$

Số thuần ảo là:

 • A. $i$
 • B. $2i$
 • C. 3

Phần thực của $-2i$ là

 • A. $-2i$
 • B. $2i$
 • C. $i$
 • D. 2
 • E. -2
 • F. 0

Phần ảo của $-2$ là

 • A. $i$
 • B. -2
 • C. 0

Điểm A biểu diễn số

 • A. $2+3i$
 • B. $3+2i$

Điểm B biểu diễn số

 • A. $2+3i$
 • B. $3+2i$
 • C. $2-3i$
 • D. $-3+2i$

Điểm D biểu diễn số

 • A. $2+3i$
 • B. $3+2i$
 • C. $2-3i$
 • D. $-3+2i$
 • E. $3i$
 • F. 3

$|3+2i|=$

 • A. 13
 • B. $\sqrt{13}$

Độ dài $OA=$

 • A. 13
 • B. $\sqrt{13}$
 • C. $-\sqrt{13}$

Độ dài $OC=$

 • A. 13
 • B. $\sqrt{13}$
 • C. $-\sqrt{13}$

$\overline{2+3i}=$

 • A. $2-3i$
 • B. $-2-3i$
 • C. $3-2i$

$\overline{-2-3i}=$

 • A. $2+3i$
 • B. $-2+3i$
 • C. $-3-2i$

Điểm M biểu diễn số $4+3i$. Khi đó OM=

 • A. 5
 • B. 25
 • C. -5

Điểm M biểu diễn số $z=4+3i$. Điểm N biểu diễn số $\overline{z}$. Khi đó ON=

 • A. 5
 • B. 25
 • C. -5

Đường màu đỏ chứa các điểm biểu diễn các số phức:

 • A. 2
 • B. $2i$
 • C. $2+2i$
 • D. $2i-2$

 

Đường màu xanh chứa các điểm biểu diễn các số phức:

 • A. -1
 • B. $i$
 • C. $-i$
 • D. $2-i$
 • E. $-3-i$