Test23 | Cộng, trừ, nhân số phức

Cho $a=2+3i$ và $b=4+5i$. Khi đó $a+b=$

 • A. $6+8i$
 • B. $8+15i$

Cho $a=2+3i$ và $b=4+5i$. Khi đó $a-b=$

 • A. $6+8i$
 • B. $8+15i$
 • C. $-2-2i$
 • D. $2+2i$

Cho $a=2+3i$ và $b=4+5i$. Khi đó $a.b=$

 • A. $6+8i$
 • B. $8+15i$
 • C. $-2-2i$
 • D. $2+2i$
 • E. $8-15+(10+12)i$
 • F. $-7+22i$

Cho $a=2+3i$. Khi đó $a+\overline{a}=$

 • A. 4
 • B. 6

Cho $a=2+3i$. Khi đó $a-\overline{a}=$

 • A. 4
 • B. 6
 • C. $6i$
 • D. $-6i$

Cho $a=2+3i$. Khi đó $\overline{a}-a=$

 • A. 4
 • B. 6
 • C. $6i$
 • D. $-6i$

Cho $a=2+3i$. Khi đó $\overline{a}.a=$

 • A. 4
 • B. 6
 • C. $6i$
 • D. $-6i$
 • E. 13
 • F. $\sqrt{13}$

Cho $a-2i=2+3i$. Khi đó $a=$

 • A. $2+6i$
 • B. $2+5i$

Cho $a-2i=b+3i$. Khi đó $b-a=$

 • A. $5i$
 • B. $-5i$
 • C. $10i$

Cho $\frac{a}{-2}=1-3i$. Khi đó $a=$

 • A. $2+6i$
 • B. $-2+6i$

Cho $\frac{a}{-2i}=1-3i$. Khi đó $a=$

 • A. $2+6i$
 • B. $-2+6i$
 • C. $-6-2i$
 • D. $6+2i$