Test24 | Phép chia số phức

Cho $a=2+3i$ và $b=4+5i$. Khi đó $\frac{a}{b}=$

 • A. $\frac{23+2i}{41}$
 • B. $\frac{23+2i}{-9}$

Cho $a=2+3i$ và $b=4-5i$. Khi đó $\frac{a}{b}=$

 • A. $\frac{-7+2i}{-9}$
 • B. $\frac{-7+22i}{41}$
 • C. $\frac{-7}{41}+\frac{22}{41}i$

Cho $a=2+3i$. Khi đó $\displaystyle\frac{\left (\overline{a} \right )}{a}=$

 • A. $\frac{-5-12i}{13}$
 • B. $\frac{-5-12i}{\sqrt{13}}$

 $\displaystyle\frac{3+i}{2i}=$

 • A. $\frac{(3+i).i}{2i^2}$
 • B. $\frac{3i-1}{-2}$
 • C. $\frac{1-3i}{2}$
 • D. $\frac{(3+i).2i}{4i^2}$

A, B, C, D

 $\displaystyle 2+\frac{3+i}{2i}=$

 • A. $\frac{(3+i).i}{2i^2}$
 • B. $\frac{3i-1}{-2}$
 • C. $\frac{1-3i}{2}$
 • D. $\frac{(3+i).2i}{4i^2}$
 • E. $\frac{3+7i}{2i}$
 • F. $\frac{3+5i}{2i}$

Cho $2x=\frac{1}{i}$. Ta có $x=$

 • A. $\frac{-i}{2}$
 • B. $\frac{i}{2}$

Cho $2i.x+1=\frac{1}{i}$. Ta có $x=$

 • A. $\frac{i-1}{2}$
 • B. $\frac{i+1}{2}$
 • C. $\frac{-1-i}{2}$