Test25 | Phương trình bậc 2 với hệ số thực

Căn bậc 2 của 16 là:

 • A. 8
 • B. 4 và -4
 • C. 4

Căn bậc 2 của -16 là:

 • A. 8
 • B. 4 và -4
 • C. 4
 • D. -8
 • E. $4i$ và $-4i$

Căn bậc 2 của -17 là:

 • A. 8,5
 • B. -8,5
 • C. $\sqrt{17}i$ và $-\sqrt{17}i$
 • D. $\sqrt{-17}$

Phương trình $x^2-3x+1=0$ có số nghiệm thực là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Phương trình $x^2-3x+1=0$ có số nghiệm phức là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Phương trình $x^2-3x+10=0$ có số nghiệm thực là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Phương trình $x^2-3x+10=0$ có số nghiệm phức là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Phương trình $x^2-3x+2=-8$ có số nghiệm thực là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Phương trình $x^2-3x+2=-8$ có số nghiệm phức là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Tổng 2 nghiệm của phương trình $x^2-3x+2=-8$ bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3

Tích 2 nghiệm của phương trình $x^2-3x+2=-8$ bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
 • E. 10