Test26 | Tổng quan về khối đa diện

Hình trên có số đỉnh là

 • A. 13
 • B. 14
 • C. 15

Hình trên có số cạnh là

 • A. 21
 • B. 22
 • C. 23

Hình trên có số mặt là

 • A. 9
 • B. 8
 • C. 10

Hình đa diện là hình

 • A. bên trái
 • B. bên phải
 • C. ở giữa

Hình đa diện là hình

 • A. bên trái
 • B. bên phải
 • C. ở giữa

Hình đa diện lồi là hình

 • A. bên trái
 • B. bên phải
 • C. ở giữa

Có mấy loại đa diện đều?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Nếu xét từ trái qua thì khối thứ nhất là đa diện đều loại

 • A. {5 ; 3}
 • B. {3 ; 5}
 • C. {3 ; 4}
 • D. {3 ; 3}
 • E. {4 ; 3}

Nếu xét từ trái qua thì khối thứ 2 là đa diện đều loại

 • A. {5 ; 3}
 • B. {3 ; 5}
 • C. {3 ; 4}
 • D. {3 ; 3}
 • E. {4 ; 3}

Nếu xét từ trái qua thì khối thứ 3 là đa diện đều loại

 • A. {5 ; 3}
 • B. {3 ; 5}
 • C. {3 ; 4}
 • D. {3 ; 3}
 • E. {4 ; 3}

Nếu xét từ trái qua thì khối thứ 4 là đa diện đều loại

 • A. {5 ; 3}
 • B. {3 ; 5}
 • C. {3 ; 4}
 • D. {3 ; 3}
 • E. {4 ; 3}

Nếu xét từ trái qua thì khối thứ 5 là đa diện đều loại

 • A. {5 ; 3}
 • B. {3 ; 5}
 • C. {3 ; 4}
 • D. {3 ; 3}
 • E. {4 ; 3}

Số đỉnh của đa diện đều loại {3 ; 3} là:

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 20
 • E. 12

Số đỉnh của đa diện đều loại {3 ; 4} là:

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 20
 • E. 12

Số đỉnh của đa diện đều loại {3 ; 5} là:

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 20
 • E. 12

Số đỉnh của đa diện đều loại {4 ; 3} là:

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 20
 • E. 12

Số đỉnh của đa diện đều loại {5 ; 3} là:

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 20
 • E. 12

Số cạnh của đa diện đều loại {3 ; 3} là:

 • A. 12
 • B. 30
 • C. 6

Số cạnh của đa diện đều loại {3 ; 4} là:

 • A. 12
 • B. 30
 • C. 6

Số cạnh của đa diện đều loại {3 ; 5} là:

 • A. 12
 • B. 30
 • C. 6

Số cạnh của đa diện đều loại {4 ; 3} là:

 • A. 12
 • B. 30
 • C. 6

Số cạnh của đa diện đều loại {5 ; 3} là:

 • A. 12
 • B. 30
 • C. 6

Số mặt của đa diện đều loại {3 ; 3} là:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 12
 • E. 20

Số mặt của đa diện đều loại {3 ; 4} là:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 12
 • E. 20

Số mặt của đa diện đều loại {3 ; 5} là:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 12
 • E. 20

Số mặt của đa diện đều loại {4 ; 3} là:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 12
 • E. 20

Số mặt của đa diện đều loại {5 ; 3} là:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 12
 • E. 20