Test27 | Khối chóp

Hình chóp trên có số cạnh là

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8

Hình chóp trên có số mặt là

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 5

Hình chóp trên có số đỉnh là

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 5

Hình chóp trên có đáy là

 • A. tứ giác
 • B. tam giác

Hình chóp trên được gọi là hình chóp

 • A. tứ giác
 • B. tam giác

Hình chóp trên được gọi là hình chóp

 • A. tứ giác
 • B. tam giác

Hình chóp trên có mấy mặt bên?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5

Hình chóp trên có các mặt bên là hình

 • A. tam giác
 • B. tứ giác

Một hình chóp có chiều cao bằng 4 và diện tích đáy bằng 6. Thể tích hình chóp đó bằng

 • A. 24
 • B. 8

Một hình chóp có chiều cao bằng 4 và đáy hình vuông cạnh bằng  6. Diện tích đáy hình chóp bằng

 • A. 24
 • B. 36
 • C. 48
 • D. 12

Một hình chóp có chiều cao bằng 4 và đáy hình vuông cạnh bằng  6. Thể tích hình chóp đó bằng

 • A. 24
 • B. 36
 • C. 48
 • D. 12

Một hình chóp có chiều cao bằng 4 và thể tích bằng  40. Diện tích đáy hình chóp đó bằng

 • A. 30
 • B. 10

Một hình chóp có diện tích đáy bằng 4 và thể tích bằng  40. Chiều cao  hình chóp đó bằng

 • A. 30
 • B. 10

Một hình chóp có diện tích đáy bằng 2 và đáy là tam giác vuông với 2 cạnh góc vuông bằng 6 và 8. Diện tích đáy  hình chóp đó bằng

 • A. 48
 • B. 24
 • C. 16

Một hình chóp có diện tích đáy bằng 2 và đáy là tam giác vuông với 2 cạnh góc vuông bằng 6 và 8. Thể tích  hình chóp đó bằng

 • A. 48
 • B. 24
 • C. 16

Hình chóp có các cạnh bên

 • A. cắt nhau
 • B. song song nhau
 • C. bằng nhau
 • D. cùng đi qua 1 điểm

Hình chóp có các mặt bên là hình

 • A. tam giác
 • B. tứ giác
 • C. bình hành
 • D. chữ nhật
 • E. thang