Test28 | Khối lăng trụ

Hình lăng trụ có số mặt đáy là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3

Hình lăng trụ có 2 mặt đáy 

 • A. bằng nhau
 • B. song song nhau
 • C. vuông góc nhau
 • D. giống nhau

Hình lăng trụ có các cạnh bên

 • A. bằng nhau
 • B. song song nhau
 • C. vuông góc nhau
 • D. cắt nhau

Hình lăng trụ có các mặt bên là hình

 • A. tam giác
 • B. tứ giác
 • C. bình hành
 • D. chữ nhật
 • E. vuông
 • F. thang

Hình lăng trụ có các mặt bên

 • A. bằng nhau
 • B. song song nhau
 • C. giống nhau
 • D. vuông góc nhau
 • E. vuông góc với 2 mặt đáy
 • F. tất cả các ý trên có lúc đúng lúc sai

Hình lăng trụ tứ giác có các mặt đáy là hình

 • A. tứ giác
 • B. hình hành
 • C. chữ nhật
 • D. tam giác

Hình lăng trụ tam giác có các mặt đáy là hình

 • A. tứ giác
 • B. hình hành
 • C. chữ nhật
 • D. tam giác

Hình lăng trụ tam giác có các mặt bên là hình

 • A. tứ giác
 • B. hình hành
 • C. chữ nhật
 • D. tam giác

Hình lăng trụ tứ giác có các mặt bên là hình

 • A. tứ giác
 • B. hình hành
 • C. chữ nhật
 • D. tam giác

Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu đỉnh?

 • A. 6
 • B. 8
 • C. 12

Hình lăng trụ tam giác có bao nhiêu đỉnh?

 • A. 6
 • B. 8
 • C. 12

Hình lăng trụ tam giác có bao nhiêu cạnh?

 • A. 6
 • B. 9
 • C. 12

Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu cạnh?

 • A. 6
 • B. 9
 • C. 12

Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu mặt?

 • A. 6
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3

Hình lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt?

 • A. 6
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3

Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là hình

 • A. bình hành
 • B. chữ nhật
 • C. thoi
 • D. vuông
 • E. tứ giác

Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên 

 • A. bằng nhau
 • B. bằng chiều cao
 • C. cùng đi qua 1 điểm

Hình lăng trụ đứng có các mặt đáy là hình

 • A. bình hành
 • B. chữ nhật
 • C. thoi
 • D. vuông
 • E. tứ giác
 • F. đa giác

Hình lăng trụ đều có các mặt đáy là hình

 • A. bình hành
 • B. chữ nhật
 • C. thoi
 • D. vuông
 • E. tứ giác
 • F. đa giác
 • H. đa giác đều

Hình lăng trụ đều có các mặt bên

 • A. bằng nhau
 • B. vuông góc với các mặt đáy
 • C. chỉ vuông góc 1 mặt đáy
 • D. là hình chữ nhật
 • E. là hình bình hành
 • F. là hình thang

A, B, D, E, F

Hình lăng trụ đều có các cạnh bên 

 • A. bằng nhau
 • B. bằng chiều cao
 • C. cùng đi qua 1 điểm

Hình lăng trụ có chiều cao bằng 5 và diện tích đáy bằng 6 thì có thể tích bằng

 • A. 30
 • B. 10

Hình lăng trụ có chiều cao bằng 5 và thể tích đáy bằng 60 thì có diện tích đáy bằng

 • A. 300
 • B. 10
 • C. 12
 • D. 15

Hình lăng trụ có diện tích đáy bằng 5 và thể tích bằng 60 thì có  chiều cao bằng

 • A. 300
 • B. 10
 • C. 12
 • D. 15

Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6 thì có diện tích 1 đáy  bằng

 • A. 54
 • B. 18
 • C. 36
 • D. 15
 • E. 9

Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6 thì có thể tích  bằng

 • A. 54
 • B. 18
 • C. 36
 • D. 15

Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6 thì có tổng diện tích 2 đáy  bằng

 • A. 54
 • B. 18
 • C. 36
 • D. 15

Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6 thì có độ dài cạnh bên bằng

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 9
 • D. 18

Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6 thì có diện tích 1 mặt bên bằng

 • A. 54
 • B. 18
 • C. 36
 • D. 15
 • E. 64

Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6 thì có tổng diện tích tất cả các mặt bên bằng

 • A. 54
 • B. 62
 • C. 36
 • D. 72
 • E. 64

Hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6 thì có tổng diện tích tất cả các mặt bằng

 • A. 80
 • B. 62
 • C. 90
 • D. 72
 • E. 64

Hình lăng trụ tứ giác đều có thể tích bằng 100 và chiều cao bằng 4 thì có diện tích 1 đáy bằng

 • A. 25
 • B. 20
 • C. 50
 • D. 80
 • E. 5

Hình lăng trụ tứ giác đều có thể tích bằng 100 và chiều cao bằng 4 thì có tổng diện tích 2 đáy bằng

 • A. 25
 • B. 20
 • C. 50
 • D. 80
 • E. 5

Hình lăng trụ tứ giác đều có thể tích bằng 100 và chiều cao bằng 4 thì có độ dài cạnh đáy bằng

 • A. 25
 • B. 20
 • C. 50
 • D. 80
 • E. 5

Hình lăng trụ tứ giác đều có thể tích bằng 100 và chiều cao bằng 4 thì có tổng diện tích các mặt bên bằng

 • A. 25
 • B. 20
 • C. 50
 • D. 80
 • E. 5