Test29 | Mặt nón

Khi điểm M di chuyển trên đường tròn, dấu vết của đoạn OM sẽ tạo ra

 • A. mặt nón
 • B. khối nón

Khi điểm M di chuyển trên đường tròn, dấu vết của tam giác OMI sẽ tạo ra

 • A. mặt nón
 • B. khối nón

Chiều cao của hình nón trên là

 • A. OI
 • B. OM
 • C. IM

Đường sinh của hình nón trên là

 • A. OI
 • B. OM
 • C. IM

Bán kính đáy của hình nón trên là

 • A. OI
 • B. OM
 • C. IM

Hình nón trên có $h=$

 • A. OI
 • B. OM
 • C. IM

Hình nón trên có $l=$

 • A. OI
 • B. OM
 • C. IM

Hình nón trên có $R=$

 • A. OI
 • B. OM
 • C. IM

Đáy của hình nón là

 • A. hình tròn
 • B. hình elip

Khoảng cách từ đỉnh đến đáy hình nón bằng

 • A. chiều cao
 • B. độ dài đường sinh

Khoảng cách từ đỉnh đến đường tròn đáy hình nón bằng

 • A. chiều cao
 • B. độ dài đường sinh

Diện tích xung quanh của hình nón $S_{xq}=$

 • A. $\pi.R.l$
 • B. $\frac{1}{3}S_{\text{đáy}}.h$
 • C. $\frac{1}{3}.\pi.R^2.h$

Thể tích của hình nón $V=$

 • A. $\pi.R.l$
 • B. $\frac{1}{3}S_{\text{đáy}}.h$
 • C. $\frac{1}{3}.\pi.R^2.h$

Trong các kích thước $R, l, h$ của hình nón, kích thước lớn nhất là

 • A. $h$
 • B. $R$
 • C. $l$

Trong các kích thước $R, l, h$ của hình nón, kích thước nhỏ nhất là

 • A. $h$
 • B. $R$
 • C. $l$
 • D. $R$ hoặc $h$

Mối quan hệ của các kích thước trong hình nón là: 

 • A. $l^2=R^2+h^2$
 • B. $h^2=R^2+l^2$
 • C. $R^2=l^2+h^2$

Hình nón với diện tích đáy là 4, chiều cao là 6 thì có thể tích bằng:

 • A. 24
 • B. 8

Hình nón với diện tích đáy là 4, thể tích là 40 thì có chiều cao bằng:

 • A. 24
 • B. 8
 • C. 30
 • D. 10

Hình nón với chiều cao là 4, thể tích là 40 thì có diện tích đáy bằng:

 • A. 24
 • B. 8
 • C. 30
 • D. 10

Hình nón với độ dài đường sinh là 4, bán kính đáy là 3 thì có diện tích xung quanh bằng:

 • A. $4\pi$
 • B. $12\pi$
 • C. $3\pi$
 • D. $36\pi$
 • E. $6\pi$

Hình nón với diện tích xung quanh là 24, bán kính đáy là 3 thì có độ dài đường sinh bằng:

 • A. 8
 • B. $\frac{8}{\pi}$
 • C. $8\pi$

Hình nón với diện tích xung quanh là 24, độ dài đường sinh là 3 thì có bán kính đáy bằng:

 • A. 8
 • B. $\frac{8}{\pi}$
 • C. $8\pi$

Hình nón với chiều cao là 4, bán kính đáy là 3 thì có độ dài đường sinh bằng:

 • A. 5
 • B. $\sqrt{5}$
 • C. 25

Hình nón với độ dài đường sinh là 5, bán kính đáy là 3 thì có chiều cao bằng:

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 2

Hình nón với độ dài đường sinh là 5, chiều cao là 3 thì có bán kính đáy bằng:

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 2

Hình nón với độ dài đường sinh là 5, chiều cao là 3 thì có diện tích xung quanh bằng:

 • A. $15\pi$
 • B. $45\pi$
 • C. $20\pi$

Hình nón với bán kính đáy là 4, chiều cao là 3 thì có diện tích xung quanh bằng:

 • A. $15\pi$
 • B. $12\pi$
 • C. $20\pi$

Hình nón với độ dài đường sinh là 5, chiều cao là 3 thì có thể tích bằng:

 • A. $15\pi$
 • B. $12\pi$
 • C. $45\pi$
 • D. $48\pi$
 • E. $16\pi$

Hình nón với độ dài đường sinh là 5, bán kính là 3 thì có thể tích bằng:

 • A. $15\pi$
 • B. $12\pi$
 • C. $45\pi$
 • D. $48\pi$
 • E. $36\pi$

Hình nón với thể tích là $12\pi$, bán kính là 3 thì có độ dài đường sinh bằng:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5

Hình nón với thể tích là $12\pi$, bán kính là 3 thì có diện tích xung quanh bằng:

 • A. $3\pi$
 • B. $15\pi$
 • C. $9\pi$
 • D. $4\pi$