Test3 | So sánh phân số

So sánh: $\frac{2}{5}$ và $\frac{3}{5}$

$\frac{2}{5} < \frac{3}{5}$

So sánh: $\frac{5}{3}$ và $\frac{2}{3}$

$\frac{5}{3}>\frac{2}{3}$

So sánh: $\frac{5}{3}$ và $\frac{2}{4}$

Quy đồng mẫu số: để có mẫu số giống nhau

$\frac{5}{3}=\frac{5\times 4}{3\times 4}=\frac{20}{12}$

$\frac{2}{4}=\frac{2\times 3}{4\times 3}=\frac{6}{12}$

Vì $\frac{20}{12}>\frac{6}{12}$ nên $\frac{5}{3}>\frac{2}{4}$

So sánh: $\frac{5}{6}$ và $\frac{8}{9}$

Quy đồng mẫu số: để có mẫu số giống nhau

$\frac{5}{6}=\frac{5\times 9}{6\times 9}=\frac{45}{54}$

$\frac{8}{9}=\frac{8\times 6}{9\times 6}=\frac{48}{54}$

Vì $\frac{45}{54}<\frac{48}{54}$ nên $\frac{5}{6}<\frac{8}{9}$

So sánh: $\frac{4}{6}$ và $\frac{8}{30}$

Quy đồng mẫu số: để có mẫu số giống nhau

$\frac{4}{6}$ thay vì nhân với 30, ta sẽ chỉ nhân với 5

$\frac{4}{6}=\frac{4\times 5}{6\times 5}=\frac{20}{30}$

Vì đã có mẫu số là 30 giống nhau nên không cần quy đồng $\frac{8}{30}$ nữa.

Vì $\frac{20}{30}>\frac{8}{30}$ nên $\frac{4}{6}>\frac{8}{30}$

So sánh $\frac{2}{3}$ và 1

$1=\frac{3}{3}$

Vì $\frac{2}{3}<\frac{3}{3}$ nên $\frac{2}{3}<1$

So sánh $\frac{7}{3}$ và 1

$1=\frac{3}{3}$

Vì $\frac{7}{3}>\frac{3}{3}$ nên $\frac{7}{3}>1$

So sánh $\frac{7}{3}$ và 2

$2=\frac{2}{1}=\frac{2\times 3}{1\times 3}=\frac{6}{3}$

Vì $\frac{7}{3}>\frac{6}{3}$ nên $\frac{7}{3}>2$

So sánh $\frac{11}{4}$ và 3

$3=\frac{3}{1}=\frac{3\times 4}{1\times 4}=\frac{12}{4}$

Vì $\frac{12}{4}>\frac{11}{4}$ nên $3>\frac{11}{4}$