Test3 | Tập hợp con

Cho $A=\{-1;1\}, B=\{-1;0;1;2\}$. Khi đó:

A. $A\subset B$

B. $A\not\subset B$

C. $B\subset A$

D. $B\not\subset A$

Chọn câu đúng:

A. $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}$

B. $\mathbb{Z}\subset\mathbb{N}$

Chọn câu đúng:

A. $\mathbb{Q}\subset\mathbb{Z}$

B. $\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}$

Chọn câu đúng:

A. $\mathbb{Q}\subset\mathbb{N}$

B. $\mathbb{N}\subset\mathbb{Q}$

Chọn câu đúng:

A. $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$

B. $\mathbb{R}\subset\mathbb{Q}$

Chọn câu đúng:

A. $\mathbb{Q}\not\subset\mathbb{R}$

B. $\mathbb{R}\not\subset\mathbb{Z}$

C. $\mathbb{N}\not\subset\mathbb{Z}$

D. $\mathbb{Z}\not\subset\mathbb{Q}$

Cho $A=\{0;1;2;3;4\},B=\{0;2;4\}$. Khi đó:

A. $A\subset B$

B. $B\subset A$

C. $A=B$

Cho $C=\{x\in\mathbb{R}|x^2=4\},D=\{x\in\mathbb{R}| |x|=2\}$. Khi đó:

A. $C\subset D$

B. $D\subset C$

C. $C=D$

$C=\{2;-2\}$

$D=\{2;-2\}$

Vậy chọn A,B,C

Cho $E$ là tập hợp các hình bình hành, $F$ là tập hợp các tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song. Khi đó:

A. $E\subset F$

B. $F\subset E$

C. $E=F$

Cho $G=\{x\in\mathbb{N}|x\text{ là bội của 3}\},H=\{x\in\mathbb{N}| x\text{ là bội của 6}\}$. Khi đó:

A. $G\subset H$

B. $H\subset G$

C. $G=H$

$G=\{0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;…\}$

$H=\{0;6;12;18;24;…\}$

Vậy chọn B

Cho $A=\{-\sqrt{3},\sqrt{3}\},B=\{x\in\mathbb{R}| x^2-3=0\}$. Khi đó:

A. $A\subset B$

B. $B\subset A$

C. $A=B$

$x^2-3=0\Leftrightarrow x^2=3\Leftrightarrow x=-\sqrt{3},\sqrt{3}$

nên $B=\{-\sqrt{3},\sqrt{3}\}$

Vậy chọn A,B,C

Cho $C$ là tập hợp các tam giác đều, $D$ là tập hợp các tam giác cân. Khi đó:

A. $C\subset D$

B. $D\subset C$

C. $C=D$

Cho $E=\{x\in\mathbb{N}|x\text{ là ước của 12}\},F=\{x\in\mathbb{N}| x\text{ là ước của 24}\}$. Khi đó:

A. $E\subset F$

B. $F\subset E$

C. $E=F$

$E=\{1;2;3;4;6;12\}$

$F=\{1;2;3;4;6;8;12;24\}$

Vậy chọn A

Các tập hợp con của $\{a,b,c\}$ là:

A. $\{a,b,c\}$

B. $\{a,b\}$

C. $\{a,c\}$

D. $\{b,c\}$

E. $\{a\}$

F. $\{b\}$

G. $\{c\}$

H. $\{\}$

A,B,C,D,E,F,G,H