Test31 | Mặt cầu

Đoạn nối 2 điểm trên mặt cầu gọi là

 • A. dây cung
 • B. đường kính
 • C. bán kính

Độ dài đoạn nối tâm và điểm trên mặt cầu gọi là

 • A. dây cung
 • B. đường kính
 • C. bán kính

Đối với hình cầu tâm I, bán kính bằng 4, điểm A nằm trên mặt cầu khi

 • A. $IA=4$
 • B. $IA>4$
 • C. $IA<4$
 • D. $IA=0$

Đối với hình cầu tâm I, bán kính bằng 4, điểm A nằm trong mặt cầu khi

 • A. $IA=4$
 • B. $IA>4$
 • C. $IA<4$
 • D. $IA=0$

Đối với hình cầu tâm I, bán kính bằng 4, điểm A nằm ngoài mặt cầu khi

 • A. $IA=4$
 • B. $IA>4$
 • C. $IA<4$
 • D. $IA=0$

Đối với hình cầu tâm I, bán kính bằng 4, điểm A nằm ở vị trí trùng với tâm của mặt cầu khi

 • A. $IA=4$
 • B. $IA>4$
 • C. $IA<4$
 • D. $IA=0$

Trên mặt cầu bán kính bằng 5, vĩ tuyến là đường tròn có bán kính

 • A. $=5$
 • B. $\leq 5$
 • C. $\geq 5$

Trên mặt cầu bán kính bằng 5, kinh tuyến là nửa đường tròn có bán kính

 • A. $=5$
 • B. $\leq 5$
 • C. $\geq 5$