Test32 | Mặt cầu giao mặt phẳng

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và mặt phẳng $(P)$. Nếu khoảng cách từ I đến $(P)$ bằng 5 thì

  • A. Mặt cầu và mặt phẳng ko có điểm chung
  • B. Mặt cầu và mặt phẳng tiếp xúc nhau
  • C. Mặt cầu và mặt phẳng cắt nhau

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và mặt phẳng $(P)$. Nếu khoảng cách từ I đến $(P)$ bằng 10 thì

  • A. Mặt cầu và mặt phẳng ko có điểm chung
  • B. Mặt cầu và mặt phẳng tiếp xúc nhau
  • C. Mặt cầu và mặt phẳng cắt nhau

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và mặt phẳng $(P)$. Nếu khoảng cách từ I đến $(P)$ bằng 3 thì

  • A. Mặt cầu và mặt phẳng ko có điểm chung
  • B. Mặt cầu và mặt phẳng tiếp xúc nhau
  • C. Mặt cầu và mặt phẳng cắt nhau

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và mặt phẳng $(P)$. Nếu khoảng cách từ I đến $(P)$ bằng 3 thì phần chung của mặt phẳng và mặt cầu là

  • A. 1 điểm
  • B. 1 đường tròn
  • C. 1 hình tròn
  • D. 1 đường elip
  • E. 1 đường thẳng
  • F. 2 điểm

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và mặt phẳng $(P)$. Nếu khoảng cách từ I đến $(P)$ bằng 3 thì phần chung của mặt phẳng và khối cầu là

  • A. 1 điểm
  • B. 1 đường tròn
  • C. 1 hình tròn
  • D. 1 đường elip
  • E. 1 đường thẳng
  • F. 2 điểm

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và mặt phẳng $(P)$. Nếu khoảng cách từ I đến $(P)$ bằng 5 thì phần chung của mặt phẳng và khối cầu là

  • A. 1 điểm
  • B. 1 đường tròn
  • C. 1 hình tròn
  • D. 1 đường elip
  • E. 1 đường thẳng
  • F. 2 điểm

Khi nào phần chung của mặt cầu và mặt phẳng lớn nhất?

  • A. khi chúng ko giao nhau
  • B. khi chúng tiếp xúc
  • C. khi mặt phẳng đi qua tâm hình cầu