Test33 | Mặt cầu giao đường thẳng, tiếp tuyến

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và đường thẳng $d$. Nếu khoảng cách từ I đến $d$ bằng 5 thì

 • A. Mặt cầu và đường thẳng ko có điểm chung
 • B. Mặt cầu và đường thẳng tiếp xúc nhau
 • C. Mặt cầu và đường thẳng cắt nhau

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và đường thẳng $d$. Nếu khoảng cách từ I đến $d$ bằng 10 thì

 • A. Mặt cầu và đường thẳng ko có điểm chung
 • B. Mặt cầu và đường thẳng tiếp xúc nhau
 • C. Mặt cầu và đường thẳng cắt nhau

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và đường thẳng $d$. Nếu khoảng cách từ I đến $d$ bằng 3 thì

 • A. Mặt cầu và đường thẳng ko có điểm chung
 • B. Mặt cầu và đường thẳng tiếp xúc nhau
 • C. Mặt cầu và đường thẳng cắt nhau

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và đường thẳng $d$. Nếu khoảng cách từ I đến $d$ bằng 5 thì thì phần chung của đường thẳng và mặt cầu là

 • A. 1 điểm
 • B. 1 đường tròn
 • C. 1 hình tròn
 • D. 1 đường elip
 • E. 1 đường thẳng
 • F. 2 điểm

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và đường thẳng $d$. Nếu khoảng cách từ I đến $d$ bằng 3 thì thì phần chung của đường thẳng và mặt cầu là

 • A. 1 điểm
 • B. 1 đường tròn
 • C. 1 hình tròn
 • D. 1 đường elip
 • E. 1 đường thẳng
 • F. 2 điểm

Xét mặt cầu tâm I, bán kính bằng 5, và đường thẳng $d$. Nếu khoảng cách từ I đến $d$ bằng 3 thì thì phần chung của đường thẳng và khối cầu là

 • A. 1 điểm
 • B. 1 đường tròn
 • C. 1 hình tròn
 • D. 1 đoạn thẳng
 • E. 1 đường thẳng
 • F. 2 điểm

Đường thẳng cắt mặt cầu tại 2 điểm. Khi nào thì khoảng cách giữa 2 điểm đó xa nhất?

 • A. khi đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tiếp tuyến của hình cầu
 • B. khi đường thẳng đi qua tâm hình cầu

Mặt cầu có bao nhiêu đường tiếp tuyến?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. vô số

Mặt cầu có bao nhiêu mặt tiếp tuyến?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. vô số

Khi mặt nón ngoại tiếp mặt cầu, chiều cao của hình nón sẽ

 • A. gấp đôi bán kính hình cầu
 • B. lớn hơn đường kính hình cầu