Test34 | Diện tích, thể tích mặt cầu

Diện tích mặt cầu: $S=$

 • A. $4\pi.R^2$
 • B. $\frac{4}{3}.\pi.R^3$

Thể tích khối cầu: $V=$

 • A. $4\pi.R^2$
 • B. $\frac{4}{3}.\pi.R^3$

Khối cầu bán kính là 6 có thể tích bằng

 • A. $288\pi$
 • B. $144\pi$
 • C. $24\pi$

Khối cầu bán kính là 6 có diện tích bề mặt bằng

 • A. $288\pi$
 • B. $144\pi$
 • C. $24\pi$

Khối cầu thể tích là $288\pi$ có bán kính bằng

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

Mặt cầu với diện tích là $144\pi$ có bán kính bằng

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

Một hình cầu có thể tích là 100. Bán kính của nó là

 • A. $\sqrt[2]{\frac{25}{\pi}}$
 • B. $\sqrt[3]{\frac{75}{\pi}}$

Một mặt cầu có diện tích là 100. Bán kính của nó là

 • A. $\sqrt[2]{\frac{25}{\pi}}$
 • B. $\sqrt[3]{\frac{75}{\pi}}$

Nếu tăng bán kính lên gấp đôi thì diện tích mặt cầu

 • A. tăng gấp đôi
 • B. tăng gấp 4 lần
 • C. tăng gấp 8 lần

Nếu tăng bán kính lên gấp 3 lần thì thể tích khối cầu

 • A. tăng gấp 3 lần
 • B. tăng gấp 6 lần
 • C. tăng gấp 9 lần
 • D. tăng gấp 18 lần
 • E. tăng gấp 27 lần
 •