Test35 | Tọa độ điểm, vector

Các vector đơn vị: $\overrightarrow{i},\overrightarrow{j},\overrightarrow{k}$ có độ dài

 • A. khác nhau
 • B. bằng nhau
 • C. bằng 1

Nếu tọa độ điểm $A=(2;3;4)$ thì tọa độ của $\overrightarrow{OA}=$

 • A. $(2;3;4)$
 • B. $(-2;-3;-4)$

Nếu tọa độ điểm $A=(2;3;4)$ thì tọa độ của $\overrightarrow{AO}=$

 • A. $(2;3;4)$
 • B. $(-2;-3;-4)$

Nếu tọa độ điểm $A=(2;3;4)$ và $B=(1;0;2)$ thì tọa độ của $\overrightarrow{AB}=$

 • A. $(2;3;4)$
 • B. $(-2;-3;-4)$
 • C. $(-1;-3;-2)$
 • D. $(1;3;2)$
 • E. $(3;2;1)$

Nếu tọa độ điểm $A=(2;3;4)$ và $B=(1;0;2)$ thì tọa độ của $\overrightarrow{BA}=$

 • A. $(2;3;4)$
 • B. $(-2;-3;-4)$
 • C. $(-1;-3;-2)$
 • D. $(1;3;2)$
 • E. $(3;2;1)$

Nếu tọa độ điểm $A=(2;3;4)$ và $B=(4;1;2)$ thì tọa độ trung điểm của $AB$ là 

 • A. $(6;4;6)$
 • B. $(3;2;3)$
 • C. $(2;-1;-2)$

Tọa độ của $\overrightarrow{i}+\overrightarrow{j}=$

 • A. $(1;1;0)$
 • B. $(1;1;1)$
 • C. $(0;1;1)$

Tọa độ của $\overrightarrow{k}+\overrightarrow{j}=$

 • A. $(1;1;0)$
 • B. $(1;1;1)$
 • C. $(0;1;1)$

Tọa độ của $\overrightarrow{k}-\overrightarrow{j}=$

 • A. $(1;1;0)$
 • B. $(1;1;1)$
 • C. $(0;1;1)$
 • D. $(0;-1;1)$

Nếu tọa độ của $A=(1;-2;3)$ thì tọa độ của $3\overrightarrow{OA}=$

 • A. $(3;-6;9)$
 • B. $(4;1;6)$
 • C. $(3;-2;3)$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(0;-2;x)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ khi $x=3$
 • B. $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$ ko thể bằng nhau

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(1;-2;x)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ khi $x=3$
 • B. $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$ ko thể bằng nhau

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(1;-2;x+1)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ khi $x=3$
 • B. $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$ ko thể bằng nhau
 • C. $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ khi $x=2$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(y;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(1;-2;x+1)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ khi $x=3$
 • B. $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$ ko thể bằng nhau
 • C. $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ khi $x=2$
 • D. $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ khi $x=2$ và $y=1$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(2;-4;6)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng phương
 • B. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng hướng
 • C. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ngược hướng
 • D. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ko cùng phương

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(-3;6;-9)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng phương
 • B. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng hướng
 • C. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ngược hướng
 • D. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ko cùng phương

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(-3;6;-19)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng phương
 • B. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng hướng
 • C. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ngược hướng
 • D. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ko cùng phương

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(\frac{1}{2};-1;\frac{3}{2})$ thì

 • A. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng phương
 • B. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng hướng
 • C. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ngược hướng
 • D. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ko cùng phương

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(1;-2;3)$ thì

 • A. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng phương
 • B. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng hướng
 • C. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ngược hướng
 • D. $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ko cùng phương

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(x;-4;6)$ thì $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ cùng phương khi

 • A. $x=2$
 • B. $x\neq 2$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;-2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(x;-4;6)$ thì $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ ko cùng phương khi

 • A. $x=2$
 • B. $x\neq 2$