Test36 | Tích vô hướng

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=$

 • A. $(4;10;18)$
 • B. 32
 • C. 22

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\overrightarrow{b}.\overrightarrow{a}=$

 • A. $(4;10;18)$
 • B. 32
 • C. 22
 • D. -32

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{a} \right |=$

 • A. $\sqrt{14}$
 • B. 14
 • C. $\sqrt{77}$
 • D. 77

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{b} \right |=$

 • A. $\sqrt{14}$
 • B. 14
 • C. $\sqrt{77}$
 • D. 77

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì 

 • A. $\left |\overrightarrow{b} \right |=\left |\overrightarrow{a} \right |$
 • B. $\left |\overrightarrow{b} \right |>\left |\overrightarrow{a} \right |$
 • C. $\left |\overrightarrow{b} \right |<\left |\overrightarrow{a} \right |$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{b} \right |+\left |\overrightarrow{a} \right |=$

 • A. $\sqrt{14}+\sqrt{77}$
 • B. 91
 • C. $\sqrt{91}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{b} \right |-\left |\overrightarrow{a} \right |=$

 • A. $\sqrt{77}-\sqrt{14}$
 • B. 63
 • C. $\sqrt{63}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{b} +\overrightarrow{a} \right |=$

 • A. $\sqrt{77}+\sqrt{14}$
 • B. 91
 • C. $\sqrt{91}$
 • D. 155
 • E. $\sqrt{155}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{b} -\overrightarrow{a} \right |=$

 • A. $\sqrt{77}-\sqrt{14}$
 • B. 63
 • C. $\sqrt{63}$
 • D. 27
 • E. $\sqrt{27}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{a} -\overrightarrow{b} \right |=$

 • A. $\sqrt{77}-\sqrt{14}$
 • B. 63
 • C. $\sqrt{63}$
 • D. 27
 • E. $\sqrt{27}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$ thì $\left |\overrightarrow{b} \right |.\left |\overrightarrow{a} \right |=$

 • A. $\sqrt{77}.\sqrt{14}$
 • B. 63
 • C. $\sqrt{1078}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$. Góc giữa 2 vector là $\varphi $. Khi đó $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=$

 • A. $\left | \overrightarrow{a} \right |.\left | \overrightarrow{b} \right |.\cos\varphi $
 • B. $\sqrt{1078}.\cos\varphi$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$. Góc giữa 2 vector là $\varphi $. Khi đó $\cos\varphi=$

 • A. $\frac{\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}}{\left | \overrightarrow{a} \right |.\left | \overrightarrow{b} \right |} $
 • B. $\frac{32}{\sqrt{1078}}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;6)$. Góc giữa 2 vector là $\varphi $. Khi đó $\varphi$

 • A. $=\cos^{-1}\left (\frac{\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}}{\left | \overrightarrow{a} \right |.\left | \overrightarrow{b} \right |} \right )$
 • B. $=\frac{32}{\sqrt{1078}}$
 • C. $=\sin^{-1}\left (\frac{\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}}{\left | \overrightarrow{a} \right |.\left | \overrightarrow{b} \right |} \right )$
 • D. $=\cos\left (\frac{\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}}{\left | \overrightarrow{a} \right |.\left | \overrightarrow{b} \right |} \right )$
 • E. $=\cos^{-1}\left (\frac{32}{\sqrt{1078}} \right )$
 • F. $\approx 0,2^o$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;x)$. Ta có $\overrightarrow{a}\perp \overrightarrow{b}$ khi 

 • A. $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=0$
 • B. $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=1$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;x)$. Ta có $\overrightarrow{a}. \overrightarrow{b}=$

 • A. $4+10+3x$
 • B. $\frac{-14}{3}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;x)$. Ta có $\overrightarrow{a}\perp \overrightarrow{b}$ khi 

 • A. $4+10+3x=0$
 • B. $x=\frac{-14}{3}$

Nếu tọa độ của $\overrightarrow{a}=(-1;2;3)$ và $\overrightarrow{b}=(4;5;0)$. Khi đó 

 • A. $\overrightarrow{a}\perp \overrightarrow{b}$
 • B. $\overrightarrow{a}\not\perp \overrightarrow{b}$