Test37 | Phương trình mặt cầu

Mặt cầu tâm $I(1;2;3)$, bán kính bằng 5 sẽ có phương trình là:

 • A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=5$
 • B. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=25$
 • C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=10$

Mặt cầu tâm $I(1;2;3)$, bán kính bằng 5 sẽ có phương trình là:

 • A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=5$
 • B. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=25$
 • C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=10$
 • D. $x^2-2x+1+y^2-4y+4+z^2-6z+9=25$
 • E. $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-11=0$

Mặt cầu tâm $I$ với phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$ sẽ có bán kính bằng:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 8

Mặt cầu với phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$ sẽ có tọa độ tâm $I=$

 • A. $(1;2;3)$
 • B. $(-1;-2;-3)$
 • C. $(0;2;3)$

Mặt cầu với phương trình $(x)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$ sẽ có tọa độ tâm  $I=$

 • A. $(1;2;3)$
 • B. $(-1;-2;-3)$
 • C. $(0;2;3)$

Mặt cầu với phương trình $(x)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=4$ sẽ có tọa độ tâm $I=$

 • A. $(1;2;3)$
 • B. $(-1;-2;-3)$
 • C. $(0;2;3)$
 • D. $(0;2;-3)$

Mặt cầu với phương trình $(x)^2+(y-2)^2+(z+3)^2-4=0$ sẽ có bán kính bằng:

 • A. 0
 • B. 2
 • C. 4
 • D. -4

Xét mặt cầu với phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$ chứa điểm

 • A. $M(1;2;5)$
 • B. $N(1;2;3)$

Xét mặt cầu với phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$ ko chứa điểm

 • A. $M(1;2;5)$
 • B. $N(1;2;3)$
 • C. $V(1;2;4)$

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(2;4;6)$. Tọa độ vector $\overrightarrow{IM}=$

 • A. $(2;4;6)$
 • B. $(1;2;3)$

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(2;4;6)$. Khoảng cách từ $M$ đến tâm bằng

 • A. $IM$
 • B. $MI$
 • C. 14
 • D. $\sqrt{14}$

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(2;4;6)$. Điểm $M$ có vị trí nằm

 • A. trong hình cầu
 • B. bên ngoài hình cầu
 • C. trên mặt cầu

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(2;1;3)$. Điểm $M$ có vị trí nằm

 • A. trong hình cầu
 • B. bên ngoài hình cầu
 • C. trên mặt cầu

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(1;4;3)$. Điểm $M$ có vị trí nằm

 • A. trong hình cầu
 • B. bên ngoài hình cầu
 • C. trên mặt cầu

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(2;1;3)$. Mặt phẳng $(P)$ chứa điểm $M$. Khi đó mp và mặt cầu

 • A. tiếp xúc
 • B. cắt nhau
 • C. ko có điểm chung

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(1;4;3)$. Mặt phẳng $(P)$ chứa điểm $M$ và vuông góc với $IM$. Khi đó mp và mặt cầu

 • A. tiếp xúc
 • B. cắt nhau
 • C. ko có điểm chung

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(1;4;3)$. Mặt phẳng $(P)$ chứa điểm $M$ và ko vuông góc với $IM$. Khi đó mp và mặt cầu

 • A. tiếp xúc
 • B. cắt nhau
 • C. ko có điểm chung

Xét mặt cầu tâm $I$ có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2-4=0$. Điểm $M$ có tọa độ $(2;4;6)$. Mặt phẳng $(P)$ chứa điểm $M$ và vuông góc với $IM$. Khi đó mp và mặt cầu

 • A. tiếp xúc
 • B. cắt nhau
 • C. ko có điểm chung