Test4 | Phân số thập phân

Phân số nào là phân số thập phân:

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{100}{5}$

D. $\frac{4}{1000}$

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{1}{5}=\frac{1\times 2}{5\times 2}=\frac{…}{…}$

$\frac{1}{5}=\frac{1\times 2}{5\times 2}=\frac{2}{10}$

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{2}{50}=\frac{2\times 2}{50\times 2}=\frac{…}{…}$

$\frac{2}{50}=\frac{2\times 2}{50\times 2}=\frac{4}{100}$

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{8}{2000}=\frac{8\times …}{2000\times …}=\frac{…}{10000}$

$\frac{8}{2000}=\frac{8\times 5}{2000\times 5}=\frac{40}{10000}$

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{8}{3}=\frac{…}{…}$

Không làm được

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{10}{50}=\frac{10:5}{50:5}=\frac{…}{…}$

$\frac{10}{50}=\frac{10:5}{50:5}=\frac{2}{10}$

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{8}{20}=\frac{8:2}{20:2}=\frac{…}{…}$

$\frac{8}{20}=\frac{8:2}{20:2}=\frac{4}{10}$

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{30}{2000}=\frac{30:…}{2000: …}=\frac{…}{1000}$

$\frac{30}{2000}=\frac{30:2}{2000: 2}=\frac{15}{1000}$

Chuyển phân số sang dạng phân số thập phân:

$\frac{4}{30}=…$

Không làm được