Test4 | Tiệm cận

Đường tiệm cận đứng của đồ thị màu xanh là

 • A. $x=2$
 • B. $x=1$
 • C. $x=0$
 • D. $x=-1$
 • E. $y=2$

Đường tiệm cận đứng của đồ thị màu xanh là

 • A. $x=1$
 • B. $x=3$
 • C. $x=2$
 • D. $y=2$

Đường tiệm cận ngang của đồ thị màu xanh là

 • A. $y=-1$
 • B. $y=1$
 • C. $y=-2$
 • D. $x=-1$
 • E. $x=-2$

Đường tiệm cận ngang của đồ thị màu xanh là

 • A. $y=-1$
 • B. $x=-1$
 • C. $y=-2$
 • D. $x=-2$