Test40 | Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

Cho mp $(P)$ với phương trình $Ax+By+Cz+D=0$. Khoảng cách từ $M$ đến $(P)$ là: $\displaystyle d\left ( M,(P) \right )=$

 • A. $\frac{\left | A.x_M+B.y_M+C.z_M+D \right |}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
 • B. $\frac{\left | A+B+C+D \right |}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
 • C. $\frac{\left | A.x_M+B.y_M+C.z_M+D \right |}{A^2+B^2+C^2}$

Cho mp $(P)$ với phương trình $Ax+By+Cz+D=0$. Khoảng cách từ $M$ đến $(P)$ là: $\displaystyle d\left ( M,(P) \right )=$

 • A. $\frac{\left | A.x_M+B.y_M+C.z_M+D \right |}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
 • B. $\frac{\left | A+B+C+D \right |}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
 • C. $\frac{ A.x_M+B.y_M+C.z_M+D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

Cho mp $(P)$ với phương trình $2x+3y+4z+5=0$. Khoảng cách từ $M(6;7;9)$ đến $(P)$ là: $\displaystyle d\left ( M,(P) \right )=$

 • A. $\frac{\left | 2.6+3.7+4.8 \right |}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}$
 • B. $\frac{\left | 2.6+3.7+4.8+5 \right |}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}$
 • C. $\frac{70}{\sqrt{29}}$

Cho mp $(P)$ với phương trình $2x-3y+4z+5=0$. Khoảng cách từ $M(6;7;-9)$ đến $(P)$ là: $\displaystyle d\left ( M,(P) \right )=$

 • A. $\frac{\left | 2.6+3.7+4.9 \right |}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}$
 • B. $\frac{\left | 2.6+3.7+4.9+5 \right |}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}$
 • C. $\frac{-40}{\sqrt{29}}$
 • D. $\frac{\left | 2.6-3.7-4.9+5 \right |}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}$
 • E. $\frac{2.6-3.7-4.9+5 }{\sqrt{2^2+(-3)^2+4^2}}$
 • F. $\frac{40}{\sqrt{29}}$

Khoảng cách từ tâm mặt cầu $(x-1)^2+(y+4)^2+(z+8)^2=36$ đến  mặt phẳng $2x-3y+4z+5=0$ là

 • A. $\frac{\left | 2.1+3.4+4.8+5 \right |}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}$
 • B. $\frac{\left | 2.1+3.4-4.8+5 \right |}{\sqrt{2^2+3^2+4^2}}$
 • C. $\frac{18}{\sqrt{29}}$
 • D. $\frac{51}{\sqrt{29}}$

Mặt cầu $(x-1)^2+(y+4)^2+(z+8)^2=36$ và mặt phẳng $2x-3y+4z+5=0$ là

 • A. cắt nhau
 • B. tiếp xúc
 • C. ko có điểm chung

Mặt cầu $(x+1)^2+y^2+z^2=25$ và mặt phẳng $-3y+4z-25=0$ là

 • A. cắt nhau
 • B. tiếp xúc
 • C. ko có điểm chung

Mặt cầu $(x+1)^2+y^2+z^2=4$ và mặt phẳng $-3y+4z-25=0$ là

 • A. cắt nhau
 • B. tiếp xúc
 • C. ko có điểm chung