Test41 | Phương trình đường thẳng

Cho đường thẳng $d$ đi quan điểm $M(1;2;3)$, và có vector chỉ phương $\overrightarrow{c}(4;5;6)$. Phương trình tham số của $d$ là:

 • A. $\left\{\begin{matrix}x=x_M+x_c.t\\y=y_M+y_c.t\\z=z_M+z_c.t\end{matrix}\right.$
 • B. $\left\{\begin{matrix}x=x_M+x_c\\y=y_M+y_c\\z=z_M+z_c\end{matrix}\right.$

Cho đường thẳng $d$ đi quan điểm $M(1;2;3)$, và có vector chỉ phương $\overrightarrow{c}(4;5;6)$. Phương trình tham số của $d$ là:

 • A. $\left\{\begin{matrix}x=1+4t\\y=2+5t\\z=3+6t\end{matrix}\right.$
 • B. $\left\{\begin{matrix}x=4+t\\y=5+2t\\z=6+3t\end{matrix}\right.$

Cho đường thẳng $d$ đi quan điểm $M(0;2;3)$, và có vector chỉ phương $\overrightarrow{c}(4;5;0)$. Phương trình tham số của $d$ là:

 • A. $\left\{\begin{matrix}x=0+4t\\y=2+5t\\z=3+0t\end{matrix}\right.$
 • B. $\left\{\begin{matrix}x=4+t\\y=5+2t\\z=6+3t\end{matrix}\right.$
 • C. $\left\{\begin{matrix}x=4t\\y=2+5t\\z=3\end{matrix}\right.$

Hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}1= & 4t\\ 2=& 2+5t\\ 3=& 3-t\end{matrix}\right.$

 • A. có nghiệm $t=0$
 • B. có nghiệm $t=\frac{1}{4}$
 • C. ko có nghiệm $t$

Hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}1= & 1+4t\\ 2=& 2+5t\\ 3=& 3-t\end{matrix}\right.$

 • A. có nghiệm $t=0$
 • B. có nghiệm $t=\frac{1}{4}$
 • C. ko có nghiệm $t$

Đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ có chứa điểm $M(1;2;3)$ không?

 • A. ko
 • B. có

Đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ có chứa điểm $N(2;2;3)$ không?

 • A. ko
 • B. có

Cho đường thẳng $d$ đi quan điểm $M(1;2;3)$, và có vector chỉ phương $\overrightarrow{c}(4;5;6)$. Phương trình chính tắc của $d$ là:

 • A. $\frac{x-x_M}{x_c}=\frac{y-y_M}{y_c}=\frac{z-z_M}{z_c}$
 • B. $\frac{x+x_M}{x_c}=\frac{y+y_M}{y_c}=\frac{z+z_M}{z_c}$

Cho đường thẳng $d$ đi quan điểm $M(1;2;3)$, và có vector chỉ phương $\overrightarrow{c}(4;5;6)$. Phương trình chính tắc của $d$ là:

 • A. $\frac{x-1}{4}=\frac{y-2}{5}=\frac{z-3}{6}$
 • B. $\frac{x+4}{1}=\frac{y+5}{2}=\frac{z+6}{3}$

Cho đường thẳng $d$ đi quan điểm $M(1;0;3)$, và có vector chỉ phương $\overrightarrow{c}(-4;-5;-6)$. Phương trình chính tắc của $d$ là:

 • A. $\frac{x-1}{4}=\frac{y-2}{5}=\frac{z-3}{6}$
 • B. $\frac{x+4}{1}=\frac{y+5}{2}=\frac{z+6}{3}$
 • C. $\frac{x-1}{-4}=\frac{y}{-5}=\frac{z-3}{-6}$
 • D. $\frac{x-1}{-4}=\frac{-y}{5}=\frac{3-z}{6}$