Test42 | Điều kiện để 2 đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau

Hai đường thẳng song song thì các vector chỉ phương của 2 đường thẳng đó

 • A. cùng phương
 • B. vuông góc

Hai đường thẳng song song thì 

 • A. có điểm chung
 • B. ko có điểm chung

Hai đường thẳng trùng nhau thì 

 • A. có điểm chung
 • B. ko có điểm chung

Hai đường thẳng cắt nhau thì 

 • A. có nhiều điểm chung
 • B. ko có điểm chung
 • C. chỉ có 1 điểm chung

Hai đường thẳng chéo nhau thì 

 • A. có nhiều điểm chung
 • B. ko có điểm chung
 • C. chỉ có 1 điểm chung

Xét đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$. Khi $t=0$ thì $(x;y;z)=$

 • A. $(1;2;3)$
 • B. $(4;5;-1)$

Xét đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$. Bằng cách  thay$t=0$, ta suy ra điểm nằm trên đường thẳng có tọa độ là

 • A. $(1;2;3)$
 • B. $(5;7;2)$

Xét đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$. Bằng cách  thay$t=1$, ta suy ra điểm nằm trên đường thẳng có tọa độ là

 • A. $(1;2;3)$
 • B. $(5;7;2)$

Xét đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$. Khi $(x;y;z)=(5;7;2)$ thì $t=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. -1

Xét đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$. Khi $(x;y;z)=(5;7;3)$ thì $t=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. -1
 • D. ko có giá trị $t$ nào như vậy

Đường thẳng với phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ có chứa điểm $M(1;2;3)$ không?

 • A. ko
 • B. có

Điểm $M(1;2;3)$ có nằm trên các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3+t\end{matrix}\right.$ không?

 • A. thuộc cả 2 đường
 • B. thuộc đường thứ nhất
 • C. thuộc đường thứ 2
 • D. ko thuộc đường nào

Điểm $M(1;2;3)$ có nằm trên các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 4+2t\end{matrix}\right.$ không?

 • A. thuộc cả 2 đường
 • B. thuộc đường thứ nhất
 • C. thuộc đường thứ 2
 • D. ko thuộc đường nào

Điểm $M(1;2;3)$ có nằm trên các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 4+2t\end{matrix}\right.$ không?

 • A. thuộc cả 2 đường
 • B. thuộc đường thứ nhất
 • C. thuộc đường thứ 2
 • D. ko thuộc đường nào

Các vector chỉ phương của các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 2+5t\\ z=& 4+2t\end{matrix}\right.$ 

 • A. cùng phương
 • B. vuông góc
 • C. ko cùng phương

Các vector chỉ phương của các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+8t\\ y=& 2+10t\\ z=& 4-2t\end{matrix}\right.$ 

 • A. cùng phương
 • B. vuông góc
 • C. ko cùng phương

Các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+8t\\ y=& 2+10t\\ z=& 4-2t\end{matrix}\right.$ 

 • A. song song nhau
 • B. trùng nhau
 • C. cắt nhau
 • D. chéo nhau
 • E. vuông góc nhau

Các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+8t\\ y=& 4+10t\\ z=& 3-2t\end{matrix}\right.$ 

 • A. song song nhau
 • B. trùng nhau
 • C. cắt nhau
 • D. chéo nhau
 • E. vuông góc nhau

Cho $2t+1=1+t’$. Khi đó $t’=$

 • A. $2t$
 • B. $t$

Cho $2t+1=1+t’$. Khi đó $t=$

 • A. $2t$
 • B. $\frac{t’}{2}$

Nếu thay $t=2t’$ vào $3t=1-t’$ thì ta được:

 • A. $2t=1-t’$
 • B. $6t’=1-t’$

Nếu thay $t=3$ vào phương trình $2t+1=5t$ ta được biểu thức

 • A. đúng
 • B. sai

Các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 1+8t\\ y=& 4+10t\\ z=& 3+2t\end{matrix}\right.$ 

 • A. song song nhau
 • B. trùng nhau
 • C. cắt nhau
 • D. chéo nhau
 • E. vuông góc nhau

Các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 3+2t\\ y=& 6+3t\\ z=& 1+t\end{matrix}\right.$ 

 • A. song song nhau
 • B. trùng nhau
 • C. cắt nhau
 • D. chéo nhau
 • E. vuông góc nhau

Các đường thẳng với các phương trình $\left\{\begin{matrix}x= & 1+4t\\ y=& 4+5t\\ z=& 3-t\end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix}x= & 3+2t\\ y=& 6+3t\\ z=& 1+2t\end{matrix}\right.$ 

 • A. song song nhau
 • B. trùng nhau
 • C. cắt nhau
 • D. chéo nhau
 • E. vuông góc nhau