Test43 | Mặt phẳng và đường thẳng

Xét mặt phẳng $(\alpha ): 2x+3y+4z+5=0$ và đường thẳng $d: \left\{\begin{matrix} x=& 6+7t\\ y=& 8+9t\\ z=& 10+11t\end{matrix}\right.$. Ta có

  • A. $(\alpha )$ và $d$ cắt nhau
  • B. $(\alpha )$ và $d$ song song nhau
  • C. $(\alpha )$ chứa $d$ 

Xét mặt phẳng $(\alpha ): 2x+3y+4z+5=0$ và đường thẳng $d: \left\{\begin{matrix} x=& 6+7t\\ y=& 8-2t\\ z=& 10-2t\end{matrix}\right.$. Ta có

  • A. $(\alpha )$ và $d$ cắt nhau
  • B. $(\alpha )$ và $d$ song song nhau
  • C. $(\alpha )$ chứa $d$ 

Xét mặt phẳng $(\alpha ): 2x+3y+4z-9=0$ và đường thẳng $d: \left\{\begin{matrix} x=& 1+7t\\ y=& 1-2t\\ z=& 1-2t\end{matrix}\right.$. Ta có

  • A. $(\alpha )$ và $d$ cắt nhau
  • B. $(\alpha )$ và $d$ song song nhau
  • C. $(\alpha )$ chứa $d$