Test44 | Tích có hướng

Tích có hướng của 2 vector là

 • A. một vector
 • B. một con số
 • C. một bộ 3 con số

Tích có hướng của $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ là vector vuông góc với 

 • A. $\overrightarrow{a}$
 • B. $\overrightarrow{b}$

Tích có hướng của $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ là 

 • A. $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}$
 • B. $\overrightarrow{a}\wedge \overrightarrow{b}$
 • C. $\left [\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b} \right ]$

Nếu $\overrightarrow{a}=(a_1;a_2;a_3),\overrightarrow{b}=(b_1;b_2;b_3)$ thì $\left [\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b} \right ]=$

 • A. $a_1.b_1+a_2.b_2+a_3.b_3$
 • B. $\left ( a_2.b_3-a_3.b_2;a_3.b_1-a_1.b_3;a_1.b_2-a_2.b_1 \right )$

Nếu $\overrightarrow{a}=(4;5;6),\overrightarrow{b}=(7;8;9)$ thì $\left [\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b} \right ]=$

 • A. $4.7+5.8+6.9$
 • B. $\left (5.9-6.8;6.7-4.9;4.8-5.7 \right )$
 • C. 122
 • D. $\left ( -3;6;-3 \right )$

Nếu $\overrightarrow{a}=(4;5;6),\overrightarrow{b}=(7;8;9)$ thì $\left [\overrightarrow{b}, \overrightarrow{a} \right ]=$

 • A. $4.7+5.8+6.9$
 • B. $\left (5.9-6.8;6.7-4.9;4.8-5.7 \right )$
 • C. 122
 • D. $\left ( -3;6;-3 \right )$
 • E. $\left (6.8-5.9;4.9-6.7;5.7-4.8 \right )$
 • F. $\left ( 3;-6;3 \right )$

 $\left [\overrightarrow{b}, \overrightarrow{a} \right ]$ và $\left [\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b} \right ]$ là các vector

 • A. bằng nhau
 • B. ngược hướng
 • C. cùng hướng
 • D. cùng phương
 • E. cùng độ dài