Test5 | Cộng, trừ phân số

$\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=\frac{…}{…}$

$\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=\frac{2+4}{3}=\frac{6}{3}$

$\frac{2}{13}+\frac{14}{13}=\frac{…}{…}$

$\frac{2}{13}+\frac{14}{13}=\frac{2+14}{13}=\frac{16}{13}$

$\frac{20}{13}-\frac{14}{13}=\frac{…}{…}$

$\frac{20}{13}-\frac{14}{13}=\frac{20-14}{13}=\frac{6}{13}$

$\frac{20}{73}-\frac{4}{73}=\frac{…}{…}$

$\frac{20}{73}-\frac{4}{73}=\frac{20-4}{73}=\frac{16}{73}$

(quy đồng để mẫu số giống nhau rồi cộng)

$\frac{2}{5}+\frac{4}{3}=\frac{2\times 3}{5\times 3}+\frac{4\times 5}{3\times 5}=\frac{…}{15}+\frac{…}{15}=\frac{…}{15}$

$\frac{2}{5}+\frac{4}{3}=\frac{2\times 3}{5\times 3}+\frac{4\times 5}{3\times 5}=\frac{6}{15}+\frac{20}{15}=\frac{6+20}{15}=\frac{26}{15}$

$\frac{2}{6}+\frac{4}{7}=\frac{2\times 7}{6\times 7}+\frac{4\times 6}{7\times 6}=\frac{…}{…}+\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{2}{6}+\frac{4}{7}=\frac{2\times 7}{6\times 7}+\frac{4\times 6}{7\times 6}=\frac{14}{42}+\frac{24}{42}=\frac{14+24}{42}=\frac{38}{42}$

$\frac{20}{6}-\frac{4}{7}=\frac{20\times 7}{6\times 7}-\frac{4\times 6}{7\times 6}=\frac{…}{…}-\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{20}{6}-\frac{4}{7}=\frac{20\times 7}{6\times 7}-\frac{4\times 6}{7\times 6}=\frac{140}{42}-\frac{24}{42}=\frac{140-24}{42}=\frac{116}{42}$

$\frac{10}{8}-\frac{4}{9}=\frac{10\times …}{8\times 9}-\frac{4\times …}{9\times 8}=\frac{…}{…}-\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{10}{8}-\frac{4}{9}=\frac{10\times 9}{8\times 9}-\frac{4\times 8}{9\times 8}=\frac{90}{72}-\frac{32}{72}=\frac{90-32}{72}=\frac{58}{72}$

$\frac{5}{3}-\frac{4}{9}=\frac{5\times …}{3\times …}-\frac{4\times …}{9\times …}=\frac{…}{…}-\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{5}{3}-\frac{4}{9}=\frac{5\times 9}{3\times 9}-\frac{4\times 3}{9\times 3}=\frac{45}{27}-\frac{12}{27}=\frac{45-12}{27}=\frac{33}{27}$

$\frac{5}{4}-\frac{7}{6}=\frac{…}{…}-\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{5}{4}-\frac{7}{6}=\frac{30}{24}-\frac{28}{24}=\frac{2}{24}$

$1+\frac{5}{3}=\frac{3}{3}+\frac{5}{3}=…$

$1+\frac{5}{3}=\frac{3}{3}+\frac{5}{3}=\frac{8}{3}$

$2+\frac{5}{3}=\frac{2\times …}{1\times …}+\frac{5}{3}=…$

$2+\frac{5}{3}=\frac{2\times 3}{1\times 3}+\frac{5}{3}=\frac{6}{3}+\frac{5}{3}=\frac{11}{3}$

$\frac{5}{7}+4=\frac{5}{3}+\frac{4\times …}{1\times …}=…$

$\frac{5}{7}+4=\frac{5}{3}+\frac{4\times 3}{1\times 3}=\frac{5}{3}+\frac{12}{3}=\frac{17}{3}$

$\frac{50}{7}-4=\frac{50}{3}-\frac{4\times …}{1\times …}=…$

$\frac{50}{7}-4=\frac{50}{3}-\frac{4\times 3}{1\times 3}=\frac{50}{3}-\frac{12}{3}=\frac{38}{3}$

$2-\frac{6}{11}=\frac{2\times 11}{1\times 11}-\frac{6}{11}=…$

$2-\frac{6}{11}=\frac{2\times 11}{1\times 11}-\frac{6}{11}=\frac{22}{11}-\frac{6}{11}=\frac{16}{11}$

$3-\frac{5}{12}=\frac{…}{…}-\frac{5}{12}=…$

$3-\frac{5}{12}=\frac{36}{12}-\frac{5}{12}=\frac{31}{12}$

$1-\frac{5}{12}=\frac{…}{…}-\frac{5}{12}=…$

$1-\frac{5}{12}=\frac{12}{12}-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$

$\frac{9}{2}-3=\frac{…}{…}-\frac{…}{…}=…$

$\frac{9}{2}-3=\frac{9}{2}-\frac{6}{2}=\frac{3}{2}$