Test5 | Hàm bậc 3

Đạo hàm của $x^3+3x^2-4$ là

 • A. $2x^3+4x^2-5x+1$
 • B. $3x^2+6x$
 • C. $6x^2+8x-4$

$3x^2+6x=0$ khi $x=$

 • A. -2
 • B. 0
 • C. 2

Trên khoảng $(-\infty ; -2)$ chọn $x=-3$. Nếu có $f'(x)=3x^2+6x$ thì $f'(-3)=$

 • A. 9
 • B. 8
 • C. 0

Trên khoảng $(-\infty ; -2)$ chọn $x=-3$. Nếu có $f'(x)=3x^2+6x$ thì $f'(-3)$ là số

 • A. âm
 • B. dương

Trên khoảng $(-2 ; 0)$ chọn $x=-1$. Nếu có $f'(x)=3x^2+6x$ thì $f'(-1)=$

 • A. -3
 • B. -9
 • C. 9

Trên khoảng $(-2 ; 0)$ chọn $x=-1$. Nếu có $f'(x)=3x^2+6x$ thì $f'(-1)$ là số

 • A. âm
 • B. dương

Trên khoảng $(0 ; +\infty)$ chọn $x=1$. Nếu có $f'(x)=3x^2+6x$ thì $f'(1)=$

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 9

Trên khoảng $(0 ; +\infty)$ chọn $x=1$. Nếu có $f'(x)=3x^2+6x$ thì $f'(1)$ là số

 • A. dương
 • B. âm

Trên khoảng $(-\infty ; -2)$, ta có $f'(x)>0$ nên $f(x)$

 • A. đồng biến
 • B. nghịch biến

Trên khoảng $( -2 ; 0)$, ta có $f'(x)<0$ nên $f(x)$

 • A. đồng biến
 • B. nghịch biến

Trên khoảng $(0 ; +\infty)$, ta có $f'(x)>0$ nên $f(x)$

 • A. đồng biến
 • B. nghịch biến

Theo bảng trên thì hàm số đạt cực đại khi $x=$

 • A. -2
 • B. 0

Theo bảng trên thì hàm số đạt cực tiểu khi $x=$

 • A. -2
 • B. 0

Hàm số $f(x)=x^3+3x^2-4$ có bảng biến thiên như trên sẽ có giá trị cực đại $f(-2)=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Hàm số $f(x)=x^3+3x^2-4$ có bảng biến thiên như trên sẽ có giá trị cực tiểu $f(0)=$

 • A. -4
 • B. 0
 • C. 2

Hàm số $f(x)=x^3+3x^2-4$ có bảng biến thiên như trên sẽ có giá trị cực đại là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. -2

Hàm số $f(x)=x^3+3x^2-4$ có bảng biến thiên như trên sẽ có giá trị cực tiểu là

 • A. -3
 • B. -4
 • C. -2
 • D. 0

Cho $f(x)=x^3+3x^2-4$ thì khi $x=1000$ thì $f(x)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. bằng 0

Cho $f(x)=x^3+3x^2-4$. Khi $x=-1000$ thì $f(x)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. bằng 0

Cho $f(x)=x^3+3x^2-4$ thì $\underset{x\rightarrow +\infty}{lim}f(x)=$

 • A. $+\infty$
 • B. $-\infty$
 • C. 0

Cho $f(x)=x^3+3x^2-4$ thì $\underset{x\rightarrow -\infty}{lim}f(x)=$

 • A. $+\infty$
 • B. $-\infty$
 • C. 0

 Hàm $f(x)=x^3+3x^2-4$ có bảng biến thiên là

 • A.
 • B.
 • C.

Hàm $f(x)$ với bảng biến thiên trên sẽ có đồ thị là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Giao điểm của đồ thị màu xanh với trục hoành là điểm có tọa độ $x=$

 • A. -2
 • B. 1
 • C. 0

Giao điểm của đồ thị màu xanh với trục hoành là điểm có tọa độ $y=$

 • A. -2
 • B. 1
 • C. 0

Giao điểm của đồ thị màu xanh với trục tung là điểm có tọa độ $x=$

 • A. -4
 • B. 0

Giao điểm của đồ thị màu xanh với trục tung là điểm có tọa độ $y=$

 • A. -4
 • B. 0
 • C. -2
 • D. 1

Giao điểm của đồ thị màu xanh với trục tung là điểm có tọa độ:

 • A. $(0;-4)$
 • B. $(-4;0)$

Giao điểm của đồ thị màu xanh với trục hoành là điểm có tọa độ:

 • A. $(-2;0)$
 • B. $(1;0)$
 • C. $(-4;0)$
 • D. $(0;-4)$