Test5 | Ôn tập về Tập hợp

Cho $A=\{x\in\mathbb{Z}||x|<5\}$. Liệt kê các phần tử của $A$.

Do $|x|<5$ và $x\in\mathbb{R}$ nên $|x|$ có thể bằng $0;1;2;3;4$.

Khi $|x|=4$ thì $x=-4;4$.

Khi $|x|=3$ thì $x=-3;3$.

Vậy $A=\{-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4\}$.

Cho $B=\{x\in\mathbb{R}|2x^2-x-1=0\}$. Liệt kê các phần tử của $B$.

$2x^2-x-1=0\Leftrightarrow x=1;\frac{-1}{2}$

nên $B=\{1;\frac{-1}{2}\}$.

Cho $C=\{x\in\mathbb{N}|x\text{ có 2 chữ số}\}$. Liệt kê các phần tử của $C$.

$C=\{10;11;12;13;14;…\}$

Chỉ ra tính chất đặc trưng của $A=\{1;2;3;6;9;18\}$.

2 cách mô tả tính chất của $A$:

$A=\{x\in\mathbb{R}|(x-1)(x-2)(x-3)(x-6)(x-9)(x-18)=0\}$.

$A=\{x\in\mathbb{N}|x\text{ là ước của 18}\}$.

Cho $C$ là tập hợp các nghiệm của phương trình $2x-y=6$. Viết tập hợp $C$ dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.

$C=\{(x;y)|x,y\in\mathbb{R},2x-y=6\}$.

Cho $A=\{x\in\mathbb{N}|x<2\},B=\{x\in\mathbb{R}|x^2-x=0\}$. Khi đó:

A. $A\subset B$

B. $B\subset A$

C. $A=B$

$A=\{0;1\}$.

$x^2-x=0\Leftrightarrow x=0;1$

nên $B=\{0;1\}$.

Vậy chọn A,B,C.

Cho $C$ là tập hợp các hình thoi, $D$ là tập hợp các hình vuông.

A. $C\subset D$

B. $D\subset C$

C. $C=D$

Cho $E=(-1;1], F=(-\infty ;2]$

A. $E\subset F$

B. $F\subset E$

C. $E=F$

Các tập hợp con của $\{0;1;2\}$ là:

$\{0;1;2\}$

$\{0;1\}$

$\{1;2\}$

$\{0;2\}$

$\{0\}$

$\{1\}$

$\{2\}$

$\{\}$

Cho $A=\{x\in\mathbb{R}|-2\pi<x\leq 2\pi\}$. Khi đó, $A=$

A. $(-2\pi;2\pi)$

B. $[-2\pi;2\pi)$

C. $(-2\pi;2\pi]$

D. $[-2\pi;2\pi]$

E. $(2\pi;-2\pi)$

Cho $B=\{x\in\mathbb{R}|x<0\}$. Khi đó, $B=$

A. $(-\infty ;0]$

B. $(-\infty ;0)$

C. $[0;+\infty)$

D. $(0;+\infty)$

E. $(+\infty ;0)$

Cho $C=\{x\in\mathbb{R}|1-3x\leq 0\}$. Khi đó, $C=$

A. $\{x\in\mathbb{R}|\frac{1}{3}\leq x\}$

B. $\{x\in\mathbb{R}|1\leq 3x\}$

C. $[\frac{1}{3};+\infty)$

D. $(\frac{1}{3};+\infty)$

E. $(-\infty ;\frac{1}{3}]$

$1-3x\leq 0\Leftrightarrow 1\leq 3x\Leftrightarrow \frac{1}{3}\leq x$

Vậy chọn A,B,C

Cho $D=\{x\in\mathbb{R}||x|\leq \sqrt{3}\}$. Khi đó, $D=$

A. $[-3;3]$

B. $(-9;9)$

C. $[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$

D. $(-3;3)$

E. $(-\infty ;\sqrt{3}]$

F. $[\sqrt{3};+\infty)$

$|x|\leq \sqrt{3}\Leftrightarrow -\sqrt{3}\leq x\leq \sqrt{3}$

Vậy chọn C