Test6 | Hàm bậc 3 ko cực trị mà f’=0

 

Cho $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ thì $f'(x)=$

 • A. $-3x^2+6x-4$
 • B. $-3x^2+6x-2$

Nếu $f'(x)=-3x^2+6x-4$ thì $f'(x)=0$ khi $x=$

 • A. 1
 • B. 2
 • C. ko có $x$ nào để $f'(x)=0$

Nếu $f'(x)=-3x^2+6x-4$ thì $f'(1)=$

 • A. -1
 • B. -2

Cho $f'(x)=-3x^2+6x-4$. Nếu biết $f'(x)$ luôn khác 0 và $f'(1)$ là số âm thì ta có thể nói $f'(x)$

 • A. luôn âm
 • B. luôn dương

Cho $f'(x)=-3x^2+6x-4$. Nếu biết $f'(x)$ luôn khác 0 thì có thể nói hàm $f(x)$

 • A. có 1 cực đại
 • B. ko có cực đại
 • C. ko có cực tiểu
 • D. luôn có cực tiểu
 • E. có cực trị
 • F. ko có cực trị

Nếu biết $f'(x)$ luôn âm thì ta có thể kết luận $f(x)$

 • A. luôn nghịch biến
 • B. luôn đồng biến

Cho $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$. Khi $x=1000$ thì $f(x)$

 • A. rất nhỏ
 • B. rất lớn

Nếu $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ thì $\underset{x\rightarrow +\infty}{lim}f(x)=$

 • A. $-\infty$
 • B. $+\infty$
 • C. 0

Cho $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$. Khi $x=-1000$ thì $f(x)$

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ
 • C. = 0

Nếu $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ thì $\underset{x\rightarrow -\infty}{lim}f(x)=$

 • A. $-\infty$
 • B. $+\infty$
 • C. 0

Hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ có bảng biến thiên là:

 • A.
 • B.

Đồ thị của hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ $x=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. $y$

Đồ thị của hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ cắt trục hoành tại điểm có tọa độ $y=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. $x$

Cho $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ thì $f(0)=$

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3

Đồ thị của hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ $y=$

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3

Đồ thị của hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ

 • A. $(0;2)$
 • B. $(2;0)$

Cho $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$. Để có $f(x)=0$ thì $x=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 0

Đồ thị của hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ cắt trục hoành tại điểm có tọa độ $x=$

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 0
 • D. 2

Đồ thị của hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ cắt trục hoành tại điểm có tọa độ

 • A. $(1;0)$
 • B. $(0;1)$

Đồ thị của hàm $f(x)=-x^3+3x^2-4x+2$ với bảng biến thiên trên là:

 • A.
 • B.