Test6 | Nhân, chia phân số

$\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}=\frac{2\times 4}{3\times 5}=\frac{…}{…}$

$\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}=\frac{2\times 4}{3\times 5}=\frac{8}{15}$

$\frac{20}{30}\times\frac{4}{5}=\frac{…\times …}{…\times …}=\frac{…}{…}$

$\frac{20}{30}\times\frac{4}{5}=\frac{20\times 4}{30\times 5}=\frac{80}{150}$

$\frac{6}{7}\times\frac{9}{10}=\frac{…}{…}$

$\frac{6}{7}\times\frac{9}{10}=\frac{6\times 9}{7\times 10}=\frac{54}{70}$

$\frac{3}{5}\times\frac{2}{9}=\frac{…}{…}$

$\frac{3}{5}\times\frac{2}{9}=\frac{6}{45}$

$\frac{3}{5}:\frac{2}{9}=\frac{…}{…}\times\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{3}{5}:\frac{2}{9}=\frac{3}{5}\times\frac{9}{2}=\frac{3\times 9}{5\times 2}=\frac{27}{10}$

$\frac{4}{7}:\frac{5}{8}=\frac{…}{…}\times\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{4}{7}:\frac{5}{8}=\frac{4}{7}\times\frac{8}{5}=\frac{32}{35}$

$\frac{11}{7}:\frac{9}{8}=\frac{…}{…}$

$\frac{11}{7}:\frac{9}{8}=\frac{11\times 8}{7\times 9}=\frac{88}{63}$

$\frac{2}{3}:\frac{9}{8}=\frac{…}{…}$

$\frac{2}{3}:\frac{9}{8}=\frac{16}{27}$

$\frac{2}{3}\times 4=\frac{2}{3}\times\frac{4}{1}=\frac{…}{…}$

$\frac{2}{3}\times 4=\frac{2}{3}\times\frac{4}{1}=\frac{8}{3}$

$\frac{4}{3}\times 5=\frac{4}{3}\times\frac{…}{1}=\frac{…}{…}$

$\frac{4}{3}\times 5=\frac{4}{3}\times\frac{5}{1}=\frac{20}{3}$

$6\times\frac{4}{3}=\frac{…}{1}\times\frac{4}{3}=\frac{…}{…}$

$6\times\frac{4}{3}=\frac{6}{1}\times\frac{4}{3}=\frac{24}{3}$

$7\times\frac{5}{9}=\frac{…}{…}$

$7\times\frac{5}{9}=\frac{35}{9}$

$\frac{5}{9}\times 8=\frac{…}{…}$

$\frac{5}{9}\times 8=\frac{40}{9}$

$\frac{5}{9}:8=\frac{5}{9}:\frac{8}{1}=\frac{5}{…}\times\frac{1}{8}=\frac{…}{…}$

$\frac{5}{9}:8=\frac{5}{9}:\frac{8}{1}=\frac{5}{9}\times\frac{1}{8}=\frac{5}{72}$

$\frac{5}{9}:6=\frac{5}{9}:\frac{…}{…}=\frac{…}{…}\times\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$\frac{5}{9}:6=\frac{5}{9}:\frac{6}{1}=\frac{5}{9}\times\frac{1}{6}=\frac{5}{54}$

$3:\frac{4}{5}=\frac{3}{1}:\frac{4}{5}=\frac{…}{…}\times\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$3:\frac{4}{5}=\frac{3}{1}:\frac{4}{5}=\frac{3}{1}\times\frac{5}{4}=\frac{15}{4}$

$7:\frac{4}{5}=\frac{…}{1}:\frac{4}{5}=\frac{…}{…}\times\frac{…}{…}=\frac{…}{…}$

$7:\frac{4}{5}=\frac{7}{1}:\frac{4}{5}=\frac{7}{1}\times\frac{5}{4}=\frac{35}{4}$

$1:\frac{2}{3}=\frac{…}{…}$

$1:\frac{2}{3}=\frac{1}{1}\times\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$

$2:\frac{2}{3}=\frac{…}{…}$

$2:\frac{2}{3}=\frac{6}{2}$