Test7 | Hàm bậc 3 ko cực trị

Cho $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ thì $f'(x)=$

 • A. $3x^2+6x+3$
 • B. $3x^2+6x+2$

Cho $f'(x)=3x^2+6x+3$. Ta có $f'(x)=0$ khi $x=$

 • A. -1
 • B. 0
 • C. 1

Cho $f'(x)=3x^2+6x+3$. Trên khoảng $(-\infty;-1)$, chọn $x=-2$ Ta có $f'(-2)=$

 • A. 3
 • B. 4
 • C. -2

Cho $f'(x)=3x^2+6x+3$. Trên khoảng $(-1;+\infty)$, chọn $x=0$ Ta có $f'(0)=$

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 0

Cho $f'(x)=3x^2+6x+3$. Trên khoảng $(-1;+\infty)$, ta có $f'(x)$ là số

 • A. dương
 • B. âm

Cho $f'(x)=3x^2+6x+3$. Trên khoảng $(-\infty;-1)$, ta có $f'(x)$ là số

 • A. dương
 • B. âm

Nếu biết $f'(x)$ luôn dương thì ta có thể kết luận $f(x)$ luôn

 • A. đồng biến
 • B. nghịch biến

Nếu biết $f'(x)$ luôn dương thì ta có thể kết luận $f(x)$

 • A. có cực trị
 • B. ko có cực trị

Cho $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ thì $f(1000)$ là giá trị

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ

Cho $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ thì $f(-1000)$ là giá trị

 • A. rất lớn
 • B. rất nhỏ

Cho $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ thì $\underset{x\rightarrow +\infty}{lim}f(x)=$

 • A. $-\infty$
 • B. $+\infty$
 • C. 0

Cho $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ thì $\underset{x\rightarrow -\infty}{lim}f(x)=$

 • A. $-\infty$
 • B. $+\infty$
 • C. 0

Hàm số $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ có bảng biến thiên là:

 • A.
 • B.
 • C.

Đồ thị của hàm số $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ $x=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. $y$

Đồ thị của hàm số $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ cắt trục hoành tại điểm có tọa độ $y=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. $x$

Cho hàm số $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$. Ta có $f(0)=$

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2

Đồ thị của hàm số $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ

 • A. $(0;2)$
 • B. $(2;0)$

Cho hàm số $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$. Để $f(x)=0$ thì cần có $x=$

 • A. -2
 • B. -1
 • C. 0

Đồ thị của hàm số $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ cắt trục hoành tại điểm có tọa độ

 • A. $(-2;0)$
 • B. $(0;-2)$
 • C. $(0;0)$

Đồ thị của $f(x)=x^3+3x^2+3x+2$ với bảng biến như trên là:

 • A.
 • B.
 • C.

Dựa vào đồ thị của $f(x)$ như trên, ta có thể suy đoán là phương trình $f'(x)=0$

 • A. có 2 nghiệm
 • B. có 1 nghiệm
 • C. vô nghiệm

Dựa vào đồ thị của $f(x)$ như trên, ta có thể suy đoán là phương trình $f'(x)=0$

 • A. có 2 nghiệm
 • B. có 1 nghiệm
 • C. vô nghiệm

Dựa vào đồ thị của $f(x)$ như trên, ta có thể suy đoán là phương trình $f'(x)=0$

 • A. có 2 nghiệm
 • B. có 1 nghiệm
 • C. vô nghiệm

Nếu $f(x)$ có đồ thị như 1 trong 2 hình trên thì phương trình $f'(x)=0$

 • A. có 2 nghiệm
 • B. có 1 nghiệm
 • C. vô nghiệm

Nếu $f(x)$ có đồ thị như 1 trong 2 hình trên thì phương trình $f'(x)=0$

 • A. có 2 nghiệm
 • B. có 1 nghiệm
 • C. vô nghiệm
 • D. có 3 nghiệm