Test7 | Hỗn số

Đọc thành tiếng các hỗn số sau:

A. $2\frac{3}{4}$

B. $1\frac{1}{3}$

A. $2\frac{3}{4}$ đọc là: hai và ba phần tư.

B. $1\frac{1}{3}$ đọc là: một và một phần ba.

$2\frac{1}{3}$ có phần nguyên là

A. 1

B. 3

C. 2

D. $\frac{1}{3}$

$2\frac{1}{3}$ có phần phân số là

A. 1

B. 3

C. 2

D. $\frac{1}{3}$

Hỗn số thể hiện phần màu xanh là:

A. $2\frac{1}{4}$

B. $2\frac{4}{5}$

C. $3\frac{2}{3}$

Hỗn số thể hiện phần màu xanh là:

A. $2\frac{1}{4}$

B. $2\frac{4}{5}$

C. $3\frac{2}{3}$

Hỗn số thể hiện phần gạch chéo là:

A. $2\frac{1}{4}$

B. $2\frac{4}{5}$

C. $3\frac{2}{3}$

A. $2\frac{1}{3}$

B. $1\frac{2}{3}$

Các hỗn số ở các chỗ còn trống là:

$1\frac{2}{3}, 2\frac{1}{3}, 2\frac{2}{3}$

Các phân số số ở các chỗ còn trống là:

$\frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}$

Chuyển sang dạng phân số:
$3\frac{1}{4}=3+\frac{1}{4}=\frac{…}{1}+\frac{1}{4}=\frac{…}{1\times 4}+\frac{1}{4}=\frac{…+…}{4}=\frac{…}{…}$

$3\frac{1}{4}=3+\frac{1}{4}=\frac{3}{1}+\frac{1}{4}=\frac{3\times 4}{1\times 4}+\frac{1}{4}=\frac{12+1}{4}=\frac{13}{4}$

Chuyển sang dạng phân số:
$9\frac{5}{7}=\frac{…}{1}+\frac{5}{7}=\frac{…}{1\times 7}+\frac{5}{7}=\frac{…+…}{7}=\frac{…}{…}$

$9\frac{5}{7}=\frac{9}{1}+\frac{5}{7}=\frac{9\times 7}{1\times 7}+\frac{5}{7}=\frac{63+5}{7}=\frac{68}{7}$

Chuyển sang dạng phân số:
$2\frac{3}{4}=\frac{…}{…}$

$2\frac{3}{4}=\frac{2\times 4+3}{4}=\frac{11}{4}$

Chuyển sang dạng phân số:
$10\frac{3}{10}=\frac{10\times …+…}{10}=\frac{…}{…}$

$10\frac{3}{10}=\frac{10\times 10+3}{10}=\frac{103}{10}$

Chuyển sang dạng phân số:
$3\frac{4}{5}=\frac{…}{…}$

$3\frac{4}{5}=\frac{19}{5}$

Chuyển sang dạng phân số:
$6\frac{8}{3}=\frac{…}{…}$

$6\frac{8}{3}=\frac{26}{3}$